Новини

По „Красива България“ ще се финансират 38 проекта

Управителния съвет на Проект „Красива България“ одобри за финансиране и реализация през настоящата година 38 проекто-предложения, в т.ч. за три недвижими културни ценности. През кампания 2016 бяха получени 103 заявления за кандидатстване. Общият индикативен бюджет е 3 млн. лв. Сред одобрените проекти са 5 с цел подобряване на обществено-административното обслужване. Шест са културните сгради, които ще бъдат ремонтиране по „Красива България“. Това са три музейни здания, две читалища и една художествена галерия. Ще бъдат реновирани 16 обекта от образователната сфера, т.е. 2 детски ясли, 7 детски градини и 7 училища. По Проект „Красива България“ ще се обновят 4 сгради от социалната област, един храм и две спортни съоръжения. С изпълнението на 38-те обекта се очаква постигане да се постигне заетост в строително-ремонтните дейности на минимум 600 лица, в т.ч. минимум 240 регистрирани в Дирекциите „Бюра по труда“ безработни, както и професионалното обучение (при 16 от проектите) на минимум 200 безработни. Това ще изпълни цели на Националния план за действие по заетостта през 2016 г. В най-кратък срок ще бъдат подписани споразуменията между Министерството на труда и социалната политика и одобрените кандидати за финансирането и реализацията на 38-те обекта, за да могат да стартират конкретните дейности и да приключат в рамките на настоящата година. Пълният списък на проектите четете в следващия брой на в. "Строител".