Новини

Реконструират тласкателен водопровод в с.Дерманци

Община Луковит обяви обществена поръчка по проект „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци“, включваща обновяване на тласкателен водопровод от помпена станция „Царичин“ до напорни резервоари. Търгът включва два подобекта. Първият е възстановяване на ПМ „Царичин“ със застроена площ от 82 м2, включително оборудването, саниране на черпателни резервоар към нея, за да се осигури аварийно водоснабдяване на селото. Обектът е предвидено да се оборудва с две помпи – работна и резервна всяка с минимални Qор = 20,97 л/сек и Н= 70,90 м., автоматизация по долно и горно водно ниво, работа в ръчен и автоматичен режим, вакуумен хлораторен апарат с дебит 0-200 g/час с три бутилки за хлор по 40 кг. Работата на помпите в автоматичен режим се контролира с GPS система със соларни панели за управление на водоеми, като единия контролер се монтира в напорния водоем, а другият в помпената станция. Предвидено е и изграждане на нов БКТП 20/0,4 кV до 1х100 кVА за електроснабдяване на помпената станция и кабелна линия 20 нV от ВЕ 20 кV –„Майстора“ с вентилни отводители, доставка и монтаж на стоманено-решетъчен стълб до БКТП. Вторият подобект е тласкателен водопровод от помпена станция „Батово“ до СШ- І етап. Предвидено е да се подмени съществуващият тласкателен стоманен водопровод ф324х5 от ПС „Батово до спирателна шахта в т.21а с тръби полиетилен висока плътност PEHD , DN250, PE100, PN10р SDR17. Дължината на участъка е 1654,4 м. По трасето на тласкателния водопровод е предвидено изграждане на водомерна шахта с водомер ф100 и автоматичен въздушник-въздухосмукател ф80, удароубивателна шахта с удароубивател ф80, две изпразнителни шахти „висок отток“ и една шахта с въздушник-въздухосмукател ф80. Индикативната стойност на търга е 783 333 лв. без ДДС. А продължителността на изпълнението й е 4 месеца. Критерият за избор е икономически най-изгодна оферта. Тя е съставена от показател „Техническо предложение“, което включва технологична последователност на строителните процеси, което носи 60 т., и управление на риска – 40 т. Общата тежест на този показател е 50 процента. Ценовото предложение носи останалите 50%. Оферти се подават до 17. 00 ч. на 28 март т.г. Споразумението за финансиране е между община Луковит и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Възложителят си запазва правото да прекрати договора за обществена поръчка, сключен със спечелилия процедурата участник, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, включително и липса на финансов ресурс за неговото изпълнение, не е в състояние да изпълни своите задължения.