Новини

От ЕК обясняват в брошура как да се комбинират различните фондове

Свилена Гражданска Брюксел Основният приоритет на Европейската комисия (ЕК) с председател Жан-Клод Юнкер е Европа да започне отново да бележи растеж, а броят на работните места да се увеличи, без да се генерира нов дълг. Както Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е централен елемент на Плана за инвестиции за Европа, така и европейските структурни и инвестиционни фондове (EСИФ) играят ключова роля за постигане на целта. Затова от ЕК публикуваха брошура, предназначена да помогне на местните органи и организаторите на проекти да се възползват в максимална степен от възможностите за комбиниране на ЕСИ фондовете и ЕФСИ. Двата инструмента са разработени по различен начин, но се допълват взаимно по отношение на принципните положения, предназначението и нормативната уредба и взаимно усилват своето въздействие. „ЕФСИ бе създаден така, че да бъде възможно най-гъвкав, а организаторите на проекти разполагат с огромни възможности да кандидатстват за финансиране както по него, така и по ЕСИ фондовете. В насоките, които публикувахме, се съдържат практически съвети за това как предприятията, които търсят пари за проекти, да използват двата инструмента по най-добрия начин“, заяви Юрки Катайнен – зам.-председател на ЕК, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. „Постигането на целите, заложени в Плана за инвестиции за Европа, е въпрос на съвместни усилия, в които трябва да бъдат мобилизирани всички ресурси и участници. Затова аз ще направя необходимото, за да оползотворим в пълна степен потенциала на ЕСИ фондовете за растеж посредством стратегически инвестиции, насочени към постигане на резултати, чието въздействие ще бъде подсилено чрез по-активното използване на инструменти“, допълни комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу. Според зам.-председателя на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Амброаз Файол съчетаването на EСИФ и ЕФСИ ще даде възможност на ЕИБ да предоставя подкрепа за устойчивия растеж на европейските държави и региони. „Чрез комбинирането на средствата от ЕС и финансирането от ЕИБ, банката може да бъде от полза за нови получатели на пари, в частност по-малки проекти, прегрупирани в инвестиционни платформи“, добави той. В брошурата е направен преглед на възможните комбинации между ЕФСИ и ЕСИ фондовете както за отделни проекти, така и чрез финансови инструменти, като инвестиционни платформи. Съдържанието й ще бъде обогатено с информация за опита по конкретни случаи, както и с отзивите от заинтересованите страни. От ЕК напомнят, че през периода 2014 – 2020 г. ще бъдат вложени 454 млрд. евро в 500 програми, които са насочени към стратегически области, генериращи растеж, основно в сферата на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, подкрепата за малки и средни предприятия (МСП), нисковъглеродната икономика и информационните и комуникационните технологии. Допълвайки се взаимно, ЕСИФ и ЕФСИ ще мобилизират повече инвестиции. Те могат да бъдат съчетани по няколко начина в зависимост от съответното вложение. Всеки проект, който е икономически рентабилен, има потенциал да благоприятства растежа и създаването на работни места в Европейския съюз (ЕС) и съответства на инвестиционните приоритети на Съюза, има шанс да получи средства от ЕФСИ и от ЕСИФ. Организаторите му могат да използват Европейския консултативен център по инвестиционни въпроси (www.eib.org/eiah) и да се свържат с ЕИБ, за да разберат дали и как могат да комбинират фондовете.