Новини

Нови звена към Направление „Архитектура и градоустройство“ и развитието на София като зелен град предлагат кандидатите за главен архитект

Росица Георгиева Кандидатите за главен архитект представят своите концепции като едно от основните неща в представените досега идеи разкриване на нови звена и дирекции към Направление „Архитектура и градоустройство“, развитието на София като зелен град и отваряне на направлението към хората. Архитект Николай Пърпов залага на създаване на триизмерен обем на целия град и изследване на инфраструктурата като съществуващите сгради и инфраструктура се наложат в този триизмерен модел. В неговата  концепция се предлага максималното  отваряне на  града към хората и те да участват при планирането на строителството и  изграждане на инфраструктурата.  Арх. Пърпов предлага създаване на звено за анализ, в което да влизат икономисти, социолози, археолози, архитекти, които да участват при бъдещото планиране на развитието на града. Според него, трябва да има икономически методи за контрол на бъдещото планиране, посредством данъци и такси и да се избегне моделът  „тук искам да строя  и започвам да строя“. Арх. Румен Несторов предлага повече дигитализация на проектите, които  да се представят и в дигитален вид. Според него трябва да има проследяемост на всяка подадена  преписка, необходимо е намаляване на приемното време на контролните органи, което ще доведе до това да си вършат задълженията по-качествено. Арх. Несторов предлага запазване на зелените зони като се работи повече в посока за тяхното  поддържане.  Той подчерта, че  трябва да се работи за  разработване на крайградските зони на града и той  да се разширява към периферията.  Арх. Георги Бакалов  залага в своята визия на разработването на централната градска част посредством  реконструкция, съхраняване на археологията. Според него  трябва да бъдат създадени  сателитни образования, например  Елин Пелин,  Костинброд и други. Трябва да се работи за  развиване на градския транспорт, включване на жп трасетата, създаване на бързи автомобилни връзки с тези сателитни селища. Арх. Бакалов предлага разработване на екообразования например Панчерево, Банкя, Владая, засилване на транспортните връзки  между София и Витоша, разработване на идеята за велоалеите като  парковете трябва да бъдат свързани в една система, за да може всеки велосипедист да използва велоалеите. Във Визията на арх. Бакалов  се залага на запазване на състава и числеността на направлението „Архитектура и градоустройство“. Трябва да се създаде отдел „връзки с обществеността“, който да работи за поддържане на връзките с гражданите, да се създаде дирекция „Благоустрояване и природни ресурси“, който да е подчинен на главния инженер на общината. Арх. Стефан Добрев предлага промяна на цялостната координация на отделните звена,  нов модел за изготвяне на проекти и планове за развитието на града. СПоред него, трябва да се създадат две нови структури в направлението „Архитектура и градоустройство“- дирекция „Градоустройствени анализи, оценки на устройчивото развитие и София- Зелен град“ и Комисия за обемно-пространствено и фасадно решение на сградите в градската среда. Според него, трябва да има и отделен отдел „Опазване на историческата среда и културното наследство“.  Една от идеите на арх. Добрев е развитие на електронното деловодство. Николай Яръмлъков обясни, че не иска да си представи концепцията като това ще направи пред комисията. Той представи своите размисли какъв трябва да е главният архитект, кой да отговаря за  планирането на града. Според него трябва да има Звено „Анализи, прогнози, мониторинг“.  Това звено трябва да работи с общината,  с комисиите към СОС, с неправителствените организации, с браншовите организации. Според арх. Яръмлъков трябва да има отваряне на НАГ към хората, промяна на структурата на НАГ, която да се опира на традицията. Кандидатът за главен архитект се обяви парк „Витоша“ да се управлява от общината. „Държавата няма място на територията на София, Градът  може сам да си управлява територията“, каза още той.