Новини

Приключи първата част от представянето на кандидатите за главен архитект на София

Росица Георгиева Приключи първата част от представянето на кандидатите за главен архитект на София. От 14ч. участниците в конкурса ще отговарят на въпроси на граждани. По време на представянето на кандидат-главните архитекти желаещите да зададат въпрос можеха на направят това писмено като анонимни сигнали не се приемаха. Преди обявяването на обедна почивка арх. Огнян Тунтев каза, че в своята визия за развитието на София основно залага на прилагане на нормативната уредба. Според него, всички, които работят в НАГ, се справят много добре. Той каза още, че ще работи в посока да се даде разрешение на 24-те архитекти на 24-те района на София да разрешават строителство във своите райони, а СОС и гражданите да решават за бъдещето на проектите. Арх. Влади Калинов в своята презентация заложи на това да обясние какви промчени ще направи в дейността на администрацията, за да се подобри нейната работа. Той заяви, че трябва да се направи дигитален фронтофис и електронна картотека на проектите на Сайта на НАГ. В посока на развитието на София като зелен град според Калинов трябва да се наблегне на разработването на възможностите, които дава наличието на  минералните води и културно-историческото наследство. Арх. Здравко Здравков каза, че залага на създаването на ново звено „Градско и пространствено планиране“, което да има постоянен съства и привлечен състав от външни експерти,създаване на  Отдел „Анализ и развитие на транспорта“,  отдел „Жилищни територии, отдел „Недвижимо културно наследство“ като целта е да се подобри работата на администрацията. Според него, трябва да се уеднаквяване на дейността на всички 24 главни архитекти и да се работи за унифициране на всички документи, защото не може в 24-те района да се използват различни образци на документите. Здравков се обяви за  реорганизиране на портала за информационни услуги- според него, трябва да се раздели на портал за вътрешни потребители, портал за външни потребители. Той каза още, че ще работи за развитие на дигиталния архив, реформа в работата на експертните съвети за устройство на територията. Работата за това София да стане зелен град ще е в посока за развитие на пешеходен и велотранспорт, равнопоставеност на транспортаната и зелената системи, работа за мерките за енергийната ефективност, опазване, възстановяване и развитие на зелената система на града. Арх. Бойко Кадиновсе обяви за  диалог с гражданите. Според него трябва да се работи София да стане  зелен град, трябва да се работи още за развитие на виртуален информационен център за информационен център за инвестиции в София. Според него, трябва да се създаде втори градски ринг. В направление „Архитектура и градоустройство“, трябва да се помисли за нов тип и структура на управление. Според него, трябва да се обяви нов архитектурен конкурс за бъдещето на София.  Арх. Иван Шишков каза, че трябва да се правят срещи с 24-те главни архитекти за подобряване на дейността на цялото направление. Според него, е важно да се работи за дигитализация на строителни и регулационните планове. Шишков заяви, че ще заложи на  контактите с гражданите и неправителствените организации, за да се постигне публичност на плановете. Според него, трябва да се направи засилване на функциите за заданията, които се правят преди самото проектиране, да се използва потенциала на „Софтпроект“, а САП и КАБ да участват в експертните съвети. Иван Моев каза, че той ще заложи на създаването на единен експертен съвет на ниво зам.-кметове в СО и този орган ще бъде под ръководството на кмета на общината.