Новини

АПИ стартира обществена поръчка за изготвянето на технически проект за рехабилитацията на 38 км третокласни пътища в областите Благоевград и Кърджали

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира процедура за избор на изпълнител за разработване на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност, за основен ремонт на два пътни участъка в областите Благоевград и Кърджали, с които ще има възможност да се кандидатства за финансиране по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и за осъществяване на авторски надзор при строителството. Поръчката е по две обособени позиции за изготвянето на технически проекти за основния ремонт:

  • на 12,287 км от път III-109 /I-1/ - Мелник от км 0+528 до км 12+815, в област Благоевград;
  • на 26,145 км от път III-507 Кърджали - Мост – Манастир от км 0+055 до км 26+200, в област Кърджали.
Път III-109 /I-1/ - Мелник е на територията на община Сандански и преминава през селата Спатово, Хотово, Лозеница и град Мелник, а път III-507 Кърджали - Мост – Манастир през град Кърджали и селата Жинзифово, Чифлик и Мъдрец. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 224 500 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 48 календарни дни. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. Кандидатите могат да подават офертите си до 17 ч. на 11 април 2016 г.