Новини

Публикуваха за обществено обсъждане правилника за прилагане на ЗОП (обновена)

Публикуваха за обществено обсъждане проекта за Постановление на Министерския съвет (ПМС) за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд на Портала за обществени консултации към правителството. Пълният текст можете да видите на форума на в. „Строител“. Проектът за ПМС е внесен от министъра на финансите Владислав Горанов, към който вече е Агенцията по обществените поръчки. Становища могат да се подават до 16 март. Припомняме, че новия ЗОП трябва да влезе в сила на 15 април т.г., а дотогава трябва да бъде приет правилника за прилагането му. Новият ЗОП е рамков. Той е в резултат на ангажимента на България да транспонира в националното си законодателство две изцяло нови европейски директиви, касаещи възлагането на обществени поръчки от публични възложители и възложителите, осъществяващи дейност в определени. Представяме Ви мотивите към ПМС. В структурно отношение проектът на правилник съдържа 15 глави, обособени в раздели. Включени са и две приложения. В глава първа на проекта на правилник са представени основните положения на акта. Той се отнася за прилагане на някои изключения от приложното поле на закона, изпращане и публикуване на информация за търгове, планиране и подготовка на възлагането на обществените поръчки, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и на конкурс за проект, обстоятелствата, които се вписват в Регистъра на обществените поръчки и Портала за обществени поръчки, изискванията за публикуване на документи в профила на купувача, съдържанието на документите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, редът и начините за тяхното подаване и получаване, минималното съдържание на вътрешните правила на публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки; и упражняването на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) и обмена на информация във връзка с контрола. В следващата глава са уредени някои особености по отношение на субектите в процедурите. Предвидена е уредба относно кога и при какви условия клонове на юридически лица могат да участват самостоятелно в процедурите, доколкото практиката е показала необходимост от уреждане на тази материя. Предвидено е и задължение за някои лица да уведомяват АОП за придобиване и изгубване на качеството възложител. Разгледани са технически въпроси, имащи отношение към определяне предмета на поръчката, използваните номенклатури и приоритетите при разглеждане на текстовата част и използваните кодове от Общия терминологичен речник. За пръв път е уреден въпросът с използването на опции и подновявания при изпълнението на обществените поръчки, тъй като в практиката до момента възникваха множество въпроси, които се нуждаят от ясна уредба. В съответствие с изискванията на директивите, транспонирани в закона, е уреден начинът за възлагане на обособени позиции по индивидуалната им стойност, когато възложителят се позовава на правото си да отдели малка част от поръчката и да я възложи отделно. Разработен е механизъм за осигуряване на нужната информация за проверка, така че да се гарантира, че чрез това право няма да се допуска заобикаляне на закона. Съществен момент в законодателството, свързано с обществените поръчки, е вътрешноведомственото или т. нар. „инхаус възлагане“ (in house) възлагане, което е резултат от практиката на Европейския съд и е намерило място в новите директиви, респ. в закона. В съответствие с нуждите, обстоятелствено са уредени всички технически въпроси, свързани с организацията на националния електронен портал на обществените поръчки и неговата най-съществена част – Регистъра на обществените поръчки (РОП). В проекта на правилник са разгледани всички съществени въпроси, свързани с вписванията в регистъра, достъпа до информацията в него, вида на документите, които се използват, извършването на корекции при установяване на технически грешки, архивирането и всички останали въпроси, така че да се осигури работата му. В съответствие с разпоредбите на закона, в проекта на правилник са разписани условията и сроковете за публикуване на информация в профила на купувача. Профилът на купувача служи, за да се предоставят на кандидатите и участниците документациите за обществените поръчки, да се осигури обмен на информация по повод постъпващите запитвания за тези поръчки, да се обявяват намеренията на възложителите за възлагане на поръчки на ниска стойност, както и други технически въпроси. Ето защо е от значение всички аспекти, свързани с управлението на профила на купувача, да бъдат уредени по начин, гарантиращ достъп до информацията в него навреме и до цялата информация от съществена важност за правилното възлагане на поръчките. Съществена част от управлението на цикъла на обществените поръчки е свързана с тяхното правилно прогнозиране и планиране. Липсата на уредба по отношение на планирането поставяше възложителите в състояние на относителна неяснота за това как трябва да е организиран възлагателният процес, за да не се стига до недостиг на време и необезпеченост с доставки към определен момент. С проекта на правилник се предлагат разпоредби, които дават общи насоки за определяне на нуждите и тяхното групиране, както и основни елементи от процеса на възлагане, които трябва да се отчитат при планирането. Следващият хронологичен етап е подготовката на конкретната процедура. На него е важно да се покаже на възложителите как да процедират, когато привличат външни лица, включително че е задължително да се осигурява публичност на този процес. Чрез разпоредбите в тази част от проекта на правилник е направен опит да се преодолеят негативни практики, установени към момента. В този смисъл е разписана специфична забрана при разработката на методика за оценка да се оценяват планове и графици – основна слабост на множество методики към настоящия момент. Доколкото в закона, в съответствие с директивите, е развита възможността за обединенията-участници да бъдат поставяни различни изисквания, но само такива, които не нарушават принципите за равнопоставеност, възниква техническа необходимост да се укаже кои са тези правила и как се прилагат. В съответствие с посоченото, в проекта на правилник тези аспекти са развити, като основната им насока обхваща въпроси, свързани с разпределяне на отговорностите между участниците в обединения, определянето на представител, с когото възложителят да води комуникацията и др. Предвид заложеното в закона условие за налична уредба по отношение съдържанието на заявленията за участие и офертите, в проекта на правилник са предвидени съответните разпоредби в тази област. Съществена новост в европейското, респ. в българското законодателоство, е т. нар. възможност за „самопочистване” на кандидатите и участниците в процедурите. То включва система от допустими мерки за доказване на надеждност, посредством които кандидат или участник може да докаже, че е отстранил пречките за участие в процедурата, предвид което има възможност да се върне в нея. Възможността и обхватът на тези мерки са определени със закона, но се налага с правилника да бъдат уредени по същество документи и срокове, така че процедурата да бъде технически приложима и да гарантира, че няма да се стига до необоснована степен на субективизъм при прилагането й. Следващата част от възлагателния процес е свързана с подаването на документи за участие в процедурите. С предложените текстове, които определят начина на комплектоване на документите за участие в процедурите е направен опит да се оптимизира досега действащият ред, чрез намаляване броя на пликовете и условията, които кандидатите и участниците трябва да съблюдават. Целта е да се намалят изискванията и да се редуцира възможността за отстраняване на кандидати и участници от процедурите на формални основания. Специално внимание е отредено на мострите, като елемент от процедурите. Предложена е уредба за начина на представяне, вкл. етикетиране, както условията за задържане и връщане на мострите в зависимост от тяхното състояние след оценката на офертите. Друга съществена част от проекта на правилник е посветена на работата на комисиите в процедурите за обществени поръчки. В проекта на правилник са разписани и текстове, свързани с правилното приключване на процедурите и сключването на договорите за обществени поръчки. Тръжните договори В съответствие с препращаща норма от закона, в проекта на правилник е разписан минималният набор от основни условия, които всеки договор за обществена поръчка следва да съдържа. Досегашната практика показа, че липсата на такава уредба, както и опитите за нейното прекалено детайлно уреждане, не водят до очаквания положителен резултат. Заедно с горното следва да се отчита нуждата от обща рамка, която да гарантира, че при всички договори за обществени поръчки е осигурен базовият набор от правила, уреждащи отношенията между възложителя и изпълнителя. Представената в проекта на правилник рамка държи сметка както за изискването за регламентация, така и за оперативната свобода на възложителите при определяне на договорните условия на възлаганите търгове. В предлагания проект на правилник е отделено място и на т.нар. „запазени поръчки“. Уредени са някои въпроси по подготовката и приемането на списъка от стоки и услуги, които са предназначени за изпълнение от определени лица, както и начинът на разглеждане на офертите в запазените поръчки. Досие на обществената поръчка С оглед осигуряване на проследимост в действията на възложителите, в проекта на правилник е разписано съдържанието на досието на обществената поръчка по начин, гарантиращ наличието на така наречената одитна пътека. Част от проекта на правилник е посветена на някои от функциите на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки. Тук са включени въпроси, които определят начина за поддържане на различните по вид списъци, както и новата функция, свързана с организация на процеса по издаване на типизирани насоки и документи. По отношение на последната функция и предвид произтичащото от закона условие тези насоки и документи да са задължителни за възложителите, е предвидено те да се утвърждават от министъра на финансите.