Новини

Публикуваха за обсъждане новата Тарифа за таксите за обжалване на търгове

На Портала за обществени консултации на Министерския съвет публикуваха заедно с проекта за правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), и проект за Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд. Така за производство по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията се събира такса, определена върху посочената от възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка на стойност до 1 000 000 лв. – 1 000 лв., за търгове от 1 млн. лв. до 5 млн. лв. – 3 000 лв.; а за поръчки на стойност над 5 млн. лв. – 5 000 лв. За касационното производство пред Върховния административен съд се събира пропорционална такса в половин размер на тези за КЗК.