Новини

За ратификация е предложено споразумениетоза консултантски услуги между МРРБ и Световна банка

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното през февруари т. г. Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК. Страни по него са Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка). Консултантските услуги по Споразумението, което е трето между Световната банка и МРРБ, са специално предназначени да спомогнат за създаването на условия, механизми и капацитет за подобряване на дейността и увеличаване на ефективността на отрасъл ВиК. Предвижда се да бъде разработена Стратегия за финансиране на отрасъла и подходящи финансови механизми с цел намаляване на въздействието върху цените в следствие на изменената регулаторна рамка в отрасъл ВиК и разработване на механизъм за задържане на част от приходите от ВиК услуги за бъдещо реинвестиране. Това ще подпомогне и изпълнението на предварителни условия за усвояване на европейски средства през периода 2014-2020 г. Дейностите по Споразумението ще се изпълняват в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС в рамките на ос „Води” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, с конкретен бенефициент дирекция „Водоснабдяване и канализация” на МРРБ.