Новини

Предлагат разнообразяване на приходоизточниците на общините

Предлагат разнообразяване на приходоизточниците на общините. Това е заложено в проекта на  Стратегия на децентрализация 2016 – 2025 г., публикуван на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта е да се разшири приходната база на местната власт. Облагането само на движимото и недвижимото имущество, според експертите, изготвили становището, ограничава възможностите на органите на самоуправление и не дава възможност за стабилност на приходите. На следващо място в проекта на стратегията се търси по-голяма свобода при определяне размера на местните налози и възможността общините да прилагат самостоятелно стимули и санкции в данъчната политика. От значение е и самостоятелността на местния бюджет като концентриран израз на общинската финансова политика. В документа се посочва, че най-важният елемент на финансовата децентрализация – самостоятелността на местните власти се основава на обема на собствените им приходи. Средствата, получени от държавата, дори и в голям обем, не гарантират автономност, така, както собствените средства. Целта на стратегията е делът на общинските приходи в БВП да достигнат до 2025 г. до 10%, като за 2014 г. те са 6,7%, а в ЕС – 11,3%. Едновременно с това делът на приходите от налозите на местните власти от всички данъци да нарасне от 3,1% за 2014 г. до 15% за 2025 г., за сравнение в момента в Съюза е 15,1%.