Новини

ЕК: По-малко държави членки са засегнати от икономически дисбаланси в сравнение с 2015 г.

Държавите членки на ЕС, бележат напредък в отстраняването на дисбалансите в своите икономики. Освен това те са постигнали напредък при изпълнението на специфичните за всяка страна препоръки, издадени миналата година, макар и постигнатият напредък да се различава за отделните държави и в отделните области на политиката, се казва в съобщение на Европейската комисия. Тези усилия са от ключово значение за укрепването на възстановяването и сближаването в Европа. Освен това те са отражение и на приоритетите на тазгодишния европейски семестър: нов тласък за инвестициите, провеждане на структурни реформи и изпълнение на отговорни фискални политики.

През ноември миналата година Комисията реши, че за 18 държави членки трябва да бъдат изготвени задълбочени прегледи, за да се прецени дали са засегнати от макроикономически дисбаланси, и ако е така, колко сериозни са те. За шест от тези държави ЕК заключи, че липсват дисбаланси в рамката на процедурата при макроикономически дисбаланси. В дванадесет държави са установени или дисбаланси, или прекомерни дисбаланси.

„Икономиката на ЕС продължава да се възстановява и голям брой държави членки бележат напредък в разрешаването на структурните проблеми в своите икономики. По-малко държави членки са засегнати от икономически дисбаланси в сравнение с миналата година. Въпреки това в няколко държави все още продължават да съществуват проблеми, които са източник на уязвимост. Структурните реформи трябва да се засилят, за да се повиши конкурентоспособността на нашите икономики. Държавите членки трябва да продължат да полагат усилия, наред с другото, с цел да намалят високото равнище на публичния и частния дълг, да се справят с неефективността на пазара на труда, да гарантират устойчивостта на социалните системи и да подобрят бизнес средата“, зам. - председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог.

„Въпреки че ситуацията в отделните държави членки се различава, като цяло те са постигнали напредък по отношение на връщането на безработните на пазара на труда, в това число на младите хора. Европейският семестър продължава да бъде водеща сила за реформите в държавите членки в техните усилия да върнат хората на работа“, допълни комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен. 

„Днес може ясно да се види, че държавите, предприели най-всеобхватни и най-своевременни реформи в своите икономики, вече усещат тяхното положително въздействие. Останалите държави трябва да положат повече усилия, ако искат да създадат повече работни места и растеж за своите граждани. Ние представихме подробен анализ за предизвикателствата пред всяка държава и с нетърпение очаквам да обсъдим този анализ с националните органи, за да бъдат подпомогнати и насърчени така необходимите реформи“, обясни комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси.

От сега нататък всички държави членки, за които се установи, че са засегнати от дисбаланси или прекомерни дисбаланси, ще бъдат подложени на специфичен мониторинг, адаптиран към степента и естеството на тези дисбаланси. По този начин ще се засили надзорът на ответните мерки на политиката на държавите членки чрез по-активен диалог с националните органи, чрез мисии и доклади за напредъка. Графиката в приложението по-долу съдържа категориите, приложими от 2016 г.

Прекомерни дисбаланси са установени в България, Хърватия, Франция, Италия и Португалия. Те са налице във Финландия, Германия, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швеция и Словения.

По отношение на Австрия и Естония, за които тази година за първи път бяха изготвени задълбочени прегледи, беше установено, че не са засегнати от дисбаланси. В Белгия, Унгария, Румъния и Обединеното кралство не са установени дисбаланси.

Очаква се Съветът да обсъди констатациите на Комисията от задълбочените прегледи, извършени за икономиките на 18 държави членки.

През март и април Комисията ще проведе допълнителни двустранни срещи с държавите членки. Тези срещи ще дадат възможност за обсъждане на докладите по държави с националните органи.

През април държавите членки трябва да представят своите национални програми за реформи и своите програми за стабилност (за страните от еврозоната) или конвергенция (за страните извън еврозоната).

Въз основа на всички тези източници, през пролетта Комисията ще представи своите предложения за нов набор от специфични за всяка държава препоръки, насочени към основните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Препоръките ще съдържат и фискални насоки и ще се основават на прогнозата на Комисията от пролетта, която ще включва окончателни бюджетни данни за 2015 г., потвърдени от Евростат.

Гърция и Кипър, в които понастоящем се изпълняват програми за подкрепа на стабилността, не са обхванати от днешния пакет.