Новини

Район „Витоша“ обяви поръчка за рамково споразумение за строителство

Район „Витоша“ на Столичната община обяви обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет „Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от сградния фонд, техническата и пътна инфраструктура за район Витоша“. Индикативната прогнозна стойност е 9, 7 млн. лв. без ДДС. Продължителността на изпълнението на поръчката е 48 месеца. Въз основа на резултатите от провеждането на настоящата процедура, с лицата, определени за потенциални изпълнители по отделните договори ще бъде сключено рамково споразумение, в което не са определени всички условия, за възлагане на конкретните договори. В него предмет на уреждане са срока на действие на споразумението, максималната рамкова цена за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, обхвата на основните групи дейности от предмета на поръчката, общите права и задължения на страните. Поръчката е разделена на две обособени позиции. Първата включва изграждане, оборудване и обзавеждане на сгради от образователната и социална инфраструктура, както и извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сграден фонд, съоръжения и инсталации в района. Сред обектите са строителство на пристройка към съществуваща сграда на СДГ № 60 „Бор”, реализацията на нова детска градина, изпълнение на СМР по преустройство и адаптация на музейна сграда на Национален музей „Боянска църква“ (Старо Боянско училище) в детска градина за две групи и информационен център“ и други. Индикативната стойност на позицията е 8,7 млн. лв. без ДДС. Втората е за строителство и реконструкция на техническата и пътна инфраструктура на територията на район „Витоша”. Сред обектите тук е основен ремонт на съществуваща корекция на р. Боянска от ул. „Иван Сусанин“ до ул. „Вихрен“. Рамковото споразумение ще бъде сключено с не повече от пет потенциални изпълнители по първата обособена позиция и с трима по втората ос, или с по - малък брой, в зависимост от броя на подадените оферти и допуснатите до класиране участници. Предложения се подават само за една позиция до 11 април. Критерият за избор е икономически най-изгодна оферта. Тя е съставена от оценка на техническото предложение, включващо технология, подход и методология за изпълнение на строителството с тежест  60 т. и оценка на ценовото предложение – 40 т.