Наука

Доц. д-р инж. Румен Иванов: Нашите възпитаници могат да решат всеки един проблем в транспортното строителство

Георги Сотиров Здравейте, доц. Иванов. Срещаме се малко след като чествахте 165-ата годишнина на патрона си и 93 години от създаването на Вашето авторитетно висше училище. Закономерно е да Ви попитам какви цели си поставяте като преподавател във ВТУ „Т. Каблешков”? Основните цели – моите и на колегите, са свързани с подготовката на висококвалифицирани млади специалисти в областта на транспортното строителство, за изпълнение и консултиране на мащабни инвестиционни проекти в областта на пътната и жп инфраструктурата. Лично аз се опитвам да запозная студентите с различни научни и научноприложни задачи. Наблюденията са ми, че нашите възпитаници след дипломирането могат да решат всеки един проблем в транспортното строителство поради факта, че за тяхното развитие се грижат висококвалифицирани преподаватели, които работят отговорно и с перспектива. ВТУ „Т. Каблешков” е едно от двете висши училища в България, в което се провежда обучение по специалността „Транспортно строителство”, и единственото, което подготвя инженери в различни образователно- квалификационни степени както за железопътното, така и за пътното строителство и съответните съоръжения. Доказателство за нивото и качеството на подготовката по тази специалност е големият процент на успешно работещи наши възпитаници във водещи фирми. За целта има въведена следяща система, по която се оценява тяхната реализация. За последните няколко години академичният състав на катедра „Транспортно строителство и съоръжения” е участвал в десетки проекти с национално и международно значение. Това помага на преподавателите да подобрят и актуализират съдържанието на лекциите, семинарите, лабораторните упражнения, което се отразява на цялостното обучение по специалността. Лекторите във ВТУ активно участват в провежданите национални и международни конференции, семинари и други научни форуми по проблемите на строителството и транспорта. Значителна част от разработките по университетските научно-изследователски проекти са внедрени в учебния процес. Закупено е оборудване за лаборатории, което е необходимо за високото качество на обучението по редица дисциплини. Чрез международни програми за мобилност преподавателите могат да обменят знания и професионален опит с колеги и специалисти от различни европейски университети, да разработват съвместно научни проекти, да участват в общи изследвания, да работят по европейски програми. Периодично в университета се провеждат различни по вид и съдържание курсове. За повишаването на квалификацията на преподавателите ни съществена роля играят и непрекъснатите контакти със сродни ВУЗ-ове у нас и в чужбина на базата на сключени договори и споразумения за сътрудничество и обмяна на опит. Такива мероприятия са от съществено значение за подготовката не само на студентите, но и на докторантите както по отношение на успешното полагане на изпитите, така и за общото им изграждане като специалисти. Какви нови подходи прилагате Вие и Вашите колеги в обучението на студентите и докторантите? Чрез провеждане на периодични анкети със студентите се оценяват степента на удовлетвореност и потребностите им към преподавания материал, както и начинът на представянето му от страна на водещия преподавател. Актуализирането на учебното съдържание задължително се съгласува с основните ни потребители на специалисти. Установена е тясна връзка с бизнеса. Със заповед на ректора на училището специалисти от фирмите - работодатели на нашите възпитаници, участват в изпитни комисии. Насърчаването на талантливите студенти по специалността е посредством привличането им при научно-технически разработки, съвместни публикации на научни конференции и в специализирани издания. Магистърските програми, които се водят от катедра „Транспортно строителство и съоръжения”, привличат студeнти не само от ВТУ, но и от много други ВУЗ-ове от страната. Да научим студентите и докторантите да работят в екип е от особена важност. Съвместната дейност на студенти и докторанти в колективите за провеждане на научни изследвания е свързана и с публикуване на резултатите от тях. Такива възможности са осигурени например в младежкото издание на научното списание „Механика, Транспорт, Комуникации”. Част от възпитаниците ни, които са се включили в разработването на изследователски проекти, получават различни стимули. Ежегодно се отличават студентите, взели най-активно участие в научно-изследователската дейност, като наградите се връчват на официална церемония. Младежите с най-високи постижения могат да бъдат записани и в групите за провеждане на стажове в чужбина. Студентите и докторантите могат да участват и в научните конференции, организирани ежегодно от ВУЗ-а или факултетите, както и на тези с международно участие. По този начин се предоставя възможност на академичния състав, студентите и докторантите да получават ценна информация в тяхната професионална област. Изнесените и рецензирани доклади от представителите на висшето училище се публикуват в сборник. Докторанти и студенти могат да представят своите разработки, като вземат и участие в Националната младежка научно-практическа конференция към Федерацията на научно-техническите съюзи. Младите колеги от катедрата участват в конференции не само в страната, но и в чужбина. За кратък период от време преподаватели проведоха академични мероприятия с участие на студенти и докторанти от специалност „Транспортно строителство” на теми „Наклонената кула в Пиза”, „Аварии на транспортните съоръжения”, „Железопътният транспорт в дискурса на новото време”. На последното академично събитие водеща в инфраструктурното проектиране фирма осигури за две поредни години парични награди за най-добър проект по дисциплината „Проектиране и строителство на железопътни линии” и за най-добър доклад. Вашата научна подготовка ми дава основание да задавам най-различни въпроси. Да започнем с един от областта на пътищата. Как се определят потенциално опасните участъци по тях? Местата, където години наред „изненадват” шофьорите? Съчетаването на измерванията от различни видове прецизни сензори води до определяне не само на геометрични параметри, но и на потенциално опасните участъци от автомобилния път, което е от съществено значение за намаляване на транспортните инциденти. Съвместно с моите колеги инженери Е. Йончев, П. Пискулев и Н. Бабунска направихме изследвания за определяне геометрията на автомобилни пътища с GPS, акселерометър и одометър. При реконструкция на автомобилни пътища и за избягване на пътнотранспортни инциденти е необходимо да бъдат извършени именно такива измервания за определяне на тяхната геометрия. Използваната апаратура освен GPS/ГЛОНАСС приемници в много случаи е снабдена с одометър и инерциален сензор. В някой от използваните превозни средства, успоредно със спътниковите наблюдения, се извършват фотограметрични, барометрични, профилометрични и лазерни измервания. Използваните математически методи и технически средства позволяват освен радиуса на кривите (хоризонтални и вертикални) да бъдат определени още и радиу­сът на кривина, надлъжният и напречният наклон, съществуващите пътни знаци в измервания участък, видимост в крива, широчина на пътното платно и др. Всичко това се отчита при проектирането на пътищата и безспорно води до строителството на по-безопасни трасета. Останалото зависи от поведението на участниците в движението. Основното строителство на жилищни сгради в столицата е извършено по индустриален способ. Има ли и какви деформации на сгради можем да открием в София? Много съществен въпрос. Деформациите на зданията най-често са наклоняване вследствие на неравномерни слягания, напукване на сградата, измествания на фундаменти и др. Трябва да се знае, че инженерните съоръжения и постройките, както и теренът около тях са подложени на деформации от различни фактори. Само чрез прецизни геодезически и геотехнически (полугеодезически) методи и инструменти може да се определи точно изменението в положението на точки от изследвания обект. Геодезическите и геотехническите инструменти се използват и в различни комбинации помежду си – например движенията на земната повърхност се определят с геодезически измервания, а дълбочинните относителни движения – с геотехнически. При статично изпитване на пилоти за регистриране на деформации се използват прецизни нивелири или часовникови индикатори. Последните се прилагат и за проследяване на изкълчването на колони на сгради. Гео­техническият мониторинг е система за наблюдение, анализ и контрол на устойчивото състояние на земната кора, на терени, сгради и съоръжения. Геотехническият мониторинг се извършва преди и в периода на строителството, както и в периода на експлоатацията, когато съществува опасност за сигурността на сградите и съоръженията. Наскоро правихме измерване на жилищен блок в София с колегата доц. П. Брънзалов. Констатирахме отклонение на връхната му точка от 0,40 м, и то само в едното направление. За 48-метрово здание това е недопустимо. Обектът на това наше изследване ни беше посочен от известния специалист по земна механика и фудиране доц. д-р инж. Чавдар Колев, с когото работим заедно в катедрата. Наблизо имаше друг блок, също с недопустимо наклоняване.