Новини

Със закон регламентират дейността на ДП ТСВ и ДП ССВ

Със закон регламентират дейността на ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ и ДП „Съобщително строителство и възстановяване“. Това става ясно от публикувания проектозакон на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Становища по документа се подават до 24 март т.г. Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ и Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване“ са създадени чрез преобразуване на войските на Министерството на транспорта и войските на Комитета по пощи и далекосъобщения. Законът за създаване на държавните предприятия е отменен със Закона за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, войските на Министерство на транспорта и войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (ДВ., бр. 103 от 2012 г.). Със Закона за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски. Войските на Министерство на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, Министерският съвет е задължен в шестмесечен срок да преобразува Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” (ДП „ТСВ'') и Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване" (ДП „ССВ") в търговски дружества, чрез разпределяне на имуществото им в дялове и акции съгласно разпоредбите на Търговския закон. В отменителния закон не се съдържа разпоредба, която урежда отношенията, свързани с публичните задачи, възложени на държавните предприятия и предоставеното им за тяхното изпълнение недвижимо и движимо имущество - публична държавна собственост. Към настоящия момент преобразуването не е извършено и държавните предприятия продължават да осъществяват дейността си, както и възложените им със закона публични задачи. С настоящия законопроект се предлага дружествата да запазят статута си на държавни предприятия. Предложението отчита значимостта на предприятията за държавата във връзка с изпълняваните от тях и към настоящия момент публични задачи, както и обстоятелството, че преобразуването им в търговски дружества няма да промени в по- добра насока тяхното развитие, включително от гледна точка на финансова дисциплина. За периода от 2012 г. до настоящия момент, след въведените мерки за подобряване на дейността, двете предприятия са в по-добро управление, съкратени са разходите и активно поведение на пазара.   Предвижда се изменение в модела на финансиране на публичните задачи, възложени за изпълнение на двете предприятия. Същността на възложените публични задачи на двете предприятия е такава, че необходимостта от изпълнението им няма как да отпадне поради често настъпващи бедствия и свързаните с тях необходимост от навременна превенция и поддържане в готовност на работеща обезпечена спасителна система за защита при бедствия. Двете предприятия разполагат с нужните човешки и материални ресурси, както и организация на работа. Становището за целесъобразността на възлаганите на двете предприятия публични задачи е било отразено и в доклада на назначената през 2012 г. междуведомствена работна група, която е констатирала, че тези задачи не следва да се прехвърлят на други държавни предприятия или юридически лица. Работната група е предложила двете предприятия да продължат да изпълняват възложените им публични задачи, с което осигуряват поддържането на необходимите транспортни и съобщителни отбранителни способности и задачи при бедствия. Държавно предприятие „ТСВ“ е единственото в страната предприятие, което съхранява сглобяемо-разглобяеми конструкции за краткосрочно и временно възстановяване на железопътни мостове, като предприятието разполага с уникална техника за реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Стойността на съхраняваната техника и имущество е в размер на приблизително 43 млн. лв. Екипажите за съхраняваната техника се формират от съответните специалисти от мирновременните структури на предприятието. За действие при бедствия, аварии и катастрофи държавното предприятие е сформирало екипи с личен състав и техника в поделенията си в София, Пловдив, Варна и Горна Оряховица. Същите имат задача да участват в провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при ликвидиране на последствията от бедствия, съгласно изработените за това планове. Екипите са в състав от 20 души и съответното количество автомобилна, инженерна, съобщителна техника и малка механизация. Те са включени в областните планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и нееднократно са оказвали навременна и адекватна помощ при преодоляването на последици от бедствия, като: разчистване на пътни участъци от сняг, разчистване на свлачища по железния път с цел възстановяване на прекъснатото движение и аварийно заздравяване на земното платно. За изпълнението на своите задачи ДП ,,ССВ'’ поддържа 4 бази в София, Велико Търново, Бургас и Сливен за военновременни мощности, в които се съхраняват автомобилна, инженерна, комуникационна техника, химическо, вещево, вещево- хранително и тилово имущество. За изпълнение на основния си предмет на дейност, предприятието е оборудвано със специализирана техника и съвременна апаратура за изграждане на оптични кабелни линии и мрежи, обучен и квалифициран личен състав, което позволява изпълнение на задачи, свързани с: а) поддържане и възстановяване инфраструктурата на Единната електронна съобщителна мрежа за нуждите на националната сигурност; б) изграждане, поддържане и възстановяване инфраструктурата на електронни съобщителни мрежи, необходими за функциониране на ПУ на държавните органи и органите за местно самоуправление във връзка с националната сигурност и отбраната на страната; в) извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, свързани с възстановяване работоспособността на електронните съобщителни мрежи на територията на отделни области в съответствие с националния и областните планове за действие при бедствие. Успешното изпълнение на тази задача се обуславя от стратегическото разпределение на силите и средствата на предприятието на териториите на области София, Велико Търново, Сливен и Бургас. Със закона се уреждат дейността и управлението на държавните предприятия, които са юридически лица по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон със седалище София. Основният предмет на дейност на държавното предприятие „Транспортно строителство и възстановяване" е: строителство, поддържане и възстановяване на транспортни обекти и проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност в областта на транспортните комуникации. Основният предмет на дейност на държавното предприятие „Съобщително строителство и възстановяване” е строителство, ремонт и възстановяване па далекосъобщителни мрежи и фиксирани телефонни мрежи. За изпълнение на възложените им публични задачи държавните предприятия ще използват предоставената им публична държавна собственост. Съгласно чл. 7 от проекта за осъществяване на дейността на предприятията държавата предоставя за ползване и управление имущество - публична и частна държавна собственост. Тъй като на ДП „ТСВ” и ДП” ССВ” е предоставено такова имущество и изпълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски. Войските на Министерство на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (отм.) в преходните и заключителни разпоредби е предвидено държавните предприятия да запазят правата, задълженията и имуществото, които имат. Законопроектът предвижда ДП „ТСВ и ДП „ССВ” да могат да осъществяват и други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния им предмет на дейност, както и да могат да бъдат изпълнители по договори за обществени поръчки в т. ч. търгове, свързани с отбраната или сигурността на страната, които имат за предмет класифицирана информация, представляваща държавна тайна. предприятия са предоставени за последен път от държавния бюджет през 2013 г. В чл. 8 от проекта е записано, че държавата не отговаря за задълженията на предприятията. Те отговарят за своите задължения с предоставеното им имущество - частна държавна собственост. Съгласно чл. 2 от проекта правата на собственост на държавата в предприятията се упражняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предлага се и промяна в модела на финансиране на публичните задачи.