Новини

Депутати от ГЕРБ предлагат прекратяването на дейността на НКСИП

Със законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътища се предлага прекратяване на дейността на държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. Предвижда се дейността на компанията да премине към Агенция „Пътна инфраструктура“. Промяната е внесена от група народни представители от ГЕРБ. Целта на предложените промени е концентриране в една структура на дейностите по финансиране, изграждан и управление на ключови обекти от пътната инфраструктура. Според вносителите АПИ разполага с експертен потенциал при успешното усвояване на средства от ЕС. Има изграден административен и управленски капацитет и доказателство за това е успешното приключване в срок на големи проекти, изпълнени по ОП „Транспорт 2007 – 2013“. Предвижда се АПИ да замести като бенефициент по ОПТТИ НКСИП, като по този начин ще се осигури приемственост за реализацията на обектите и изграденият експертен потенциал ще се запази. Вносителите посочват и анализ на Световната банка по темата от 12 май 2015 г. Според експертите на организацията следва да се обединят АПИ и НКСИП, за да се намали фрагментацията на управлението. Анализът показва, че отделна единица, както НКСИП няма достатъчно добавена стойност за цялостния процес за изграждане, поддържане и управление на пътната инфраструктура, още повече, че отделните дейности по разработването на проектите, отчуждителните процедури и пр. се възлагат на външни изпълнители, а средствата от държавния бюджет в размер на приблизително 1,4 млн. лв. се разходват за издръжка и персонал. Ако промените станат факт, АПИ ще довърши поръчките обявени от НКСИП.