Новини

Отчуждават се части от частни имоти за изграждане на жп надлез край Ковачево

Правителството прие решение за отчуждаване на части от частни имоти, необходими за изграждането на пътен надлез при спирка Ковачево по трасето на железопътния участък Септември – Пловдив, за реконструкция и кабелиране на съществуваща електропроводна линия и за реконструкцията на съществуващи водопроводи. Терените са с обща площ 12,8 дка и са разположени в землищата на селата Ковачево и Лозен, община Септември. Отчуждаването на имотите се финансира от НКЖИ, а решението на кабинета може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Министерският съвет промени от публична в частна държавна собственост статута на имот в с. Георги Дамяново. Теренът от 3,5 дка с пет сгради в него е с отпаднала необходимост за Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана. Промяната дава възможност за по-ефективно използване на имота в бъдеще, извършване на разпоредителни действия с него и реализиране на допълнителни приходи. На министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше възложено да сключи договор за покупка на помещения в административната сграда на МТИТС на ул. „Гурко“ №5 в София. Сградата се ползва за административните нужди на министерството, както и от ИА „Автомобилна администрация“. МТИТС ще закупи помещенията от „Параходство Български морски флот“ АД, като стойността на обектите е определена от независим оценител. Правителството даде съгласието си „Напоителни системи” ЕАД да продаде имот в землището на с. Долнослав, община Асеновград. „Напоителни системи” е търговско дружество със сто процента държавно участие, в което принципал е министърът на земеделието и храните. Теренът с площ 1778 кв. м и едноетажна сграда от 30 кв. м в него ще бъде продаден на търг при начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от сертифициран независим оценител.