Новини

ЕК: Темпът на трансфер на бежанците е незадоволителен

През 2015 г. ЕК предприе решителни действия за преодоляване на кризата с бежанците, пред която са изправени държавите — членки на ЕС, и съседните държави. За първи път в историята на европейската политика в областта на миграцията Комисията предложи да бъдат преместени 160 000 души, които очевидно се нуждаят от международна закрила, от държави членки, подложени на извънреден натиск, към други държави — членки на Европейския съюз — знак на конкретна солидарност между държавите — членки на ЕС, съобщиха от пресцентъра на ЕК. Същевременно, за да се реагира всеобхватно на световната миграционна криза и за да се демонстрира солидарност с не по-малко засегнатите трети държави, Комисията отправи препоръка за схема на ЕС за преселване на 20 000 лица, нуждаещи се от международна закрила. Днес Комисията докладва относно прилагането на временните схеми за спешно преместване и европейската схема за презаселване. В доклада се обобщават предизвикателствата и се правят препоръки за подобряване на прилагането на тези схеми. Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Държавите — членки на ЕС, поеха правен ангажимент за преместване на 160 000 души, очевидно нуждаещи се от международна закрила — ангажимент, потвърден няколко пъти. С изострянето на хуманитарното положение в Гърция с всеки изминал ден държавите членки трябва спешно да изпълнят своите ангажименти и да предотвратят по-нататъшното влошаване на положението на бежанците в Гърция. Трябва значително да се увеличи броят на преместените лица през идните дни и седмици. Държавите членки трябва също така да осигурят алтернативни безопасни и законни начини за достъп до ЕС на лицата, нуждаещи се от международна закрила, и да покажат солидарност с третите държави, засегнати от кризата с бежанците, чрез значително увеличаване на усилията на ЕС за презаселване.“ Към 15 март 937 кандидати за убежище са преместени от Гърция и Италия — темпът на трансферите е незадоволителен, въпреки че вече се забелязват първите признаци на по-положителна тенденция. Опитът от първите седмици на месец март, когато 287 души бяха преместени бързо (включително 241 от Гърция), показва, че преместването може да се осъществява по-бързо, ако държавите членки са твърдо решени. Липсата на политическа воля от страна на държавите членки беше най-важният фактор за забавянето на процеса. Това се изразяваше в ограничени ангажименти за преместване на хора или дълго време за отговор — което компрометира способността на програмата да предостави алтернатива на поемането по опасни и незаконни пътища. Спешно са необходими решителни действия за преместване от държавите членки, за да се ускори темпото. Понастоящем общият брой хора, готови да бъдат преместени, надхвърля ангажиментите, поети от държавите членки. За да се изпълнят определените досега задължения по схемата за преместване, трябва да се преместват най-малко по около 5 600 лица на месец, което предполага процедурата по преместване да трае най-много две седмици (вж. приложението). Въз основа на тази оценка Комисията призовава да бъдат осъществени минимум 6 000 премествания до публикуването на следващия месечен доклад. С оглед на извънредното положение на място тя призовава след това темпото да бъде допълнително ускорено, за да се преместят минимум 20 000 лица до момента на публикуване на третия месечен доклад през май. В днешния доклад Комисията отправя няколко конкретни препоръки към държавите членки на преместване, като ги приканва да увеличат своите обещания и да съкратят времето, необходимо за обработване на заявленията. Комисията призовава също държавите членки да ограничат допълнителните проверки за сигурност само до надлежно обосновани случаи, да предоставят пакети от информация преди заминаването и да отговарят възможно най-бързо на поканите за набиране на експерти, отправени от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Държавите членки следва да посочват предпочитанията си за подбор само за да се подобри процесът на съгласуване с цел по-добро интегриране, а не като основание за отхвърляне на исканията за преместване. Гърция и Италия се призовават да увеличат усилията от своя страна, за да осигурят бързо и ефективно функциониране на схемата, особено по отношение на систематичните проверки за сигурност и качеството на информацията, изпращана на държавите членки на преместване. Двете страни следва също така да подобрят своя капацитет за координация, да подобрят капацитета си за приемане, да избегнат рисковете от укриване на кандидатите и да адаптират и подобрят по подходящ начин процедурите за преместване на непридружени непълнолетни лица.