Новини

Променени са крайните срокове за подаването на годишните данъчни отчети

Крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети са променени, информира Агенцията по вписванията. Това се налага от новия Закон за счетоводството, обновен в „Държавен вестник” бр. 95/08.12.2015 г./.   Новите крайни срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър – са до 30.06.2016 г.   За останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет – в срок до 30.06.2016 г.   Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.