Новини

EС утвърди приоритетните области на политиките в годишния обзор на растежа

За да даде насоки за обсъжданията в Съвета относно европейския семестър за 2016 г., Европейският съвет утвърди приоритетните области на политиките в годишния обзор на растежа: възобновяване на инвестициите, продължаване на структурните реформи за модернизирането на нашите икономики и провеждане на отговорни фискални политики. Тези приоритети ще намерят отражение в предстоящите национални програми за реформи и програми за стабилност или за конвергенция на държавите членки, съобщиха от пресцентъра на ЕС след заседанието на 28-те лидери тази нощ. Тези политики ще допринесат за поставянето на сегашното възстановяване на по-стабилна основа и за насърчаването на растежа и заетостта. Европейският съвет отбелязва проведената от ЕК консултация по социални въпроси и изтъква важността на добре функциониращите пазари на труда и системи за социално подпомагане. На заседанието си през юни Европейският съвет ще обсъди постигнатия напредък в работата по завършването на икономическия и паричен съюз. Той ще приеме и програма за осъществяването на всички аспекти на единния пазар, включително изпълнението на стратегиите на Комисията за единния пазар, цифровия единен пазар и съюза на капиталовите пазари, с оглед на пълното използване на неговия неоползотворен потенциал за растеж и производителност. Европейският съвет отбелязва, че Комисията възнамерява скоро да публикува съобщение относно план за действие в областта на ДДС. "Той приветства намерението на Комисията да включи предложения за по-голяма гъвкавост за държавите членки по отношение на намалените ставки на ДДС, с което да се предостави възможност на държавите членки да прилагат нулева ставка на ДДС за санитарни изделия",  съобщават от пресцентъра на ЕС. Днес заседанието на Съвета продължава. Предвидена е закуска с турския премиер Ахмет Давутоглу  с 28-те лидери, за да обсъдят споразумението между Турция и ЕС за бежанската криза.