Новини

Зам.-министър Деница Николова ще открие информационен ден по процедурата за подкрепа за висшите училища по ОП „Региони в растеж“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще открие утре (23 март) информационен ден по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В събитието са поканени да участват представители на висшите учебни заведения, които могат да кандидатстват за финансиране по процедурата, както и представители на Министерството на образованието и науката. Целта е да бъдат обсъдени възможностите за финансиране на проекти от ВУЗ по ОПРР 2014-2020 г. и въпросите, свързани с подготовката им. Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на висши учебни заведения беше открита на 26.02.2016 година. Тя се реализира в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. с общ бюджет 43,3 млн. лв. Конкретни бенефициенти са висши училища, съгласно Методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г., утвърдена от МОН.