Новини

Кабинетът прие план за управление на Национален парк „Централен Балкан”

Кабинетът прие плана за управление на Национален парк „Централен Балкан”. С него се определя общата характеристика на защитената територия и компонентите й, функционалното зониране и режимите на площта, както и главните цели на управление. С прилагането му ще се осигури опазването и поддържането на биологичното разнообразие, както и ще се даде възможност за извършване на научни, образователни, възстановителни дейности и развитие на екотуризма. Планът е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на плановете за управление на защитените територии. Съобразен е със съвременните и утвърдени в Европа подходи за управление на защитените територии. Централен Балкан е една от най-ценните и големи защитени територии в Европа – втора категория според Международния съюз за защита на природата. В Парка има девет строги резервата с обща площ 20 019 ха – Боатин, Царичина, Стенето, Джендема, Козя стена, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна и Стара река. Първите четири от тях са част от Световната мрежа биосферни резервати по Програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Националният парк и осем от неговите резервати са в Списъка на представителните защитени територии на ООН.