Новини

Ратифицират споразуменията по Инициативата за малки и средни предприятия

Министерският съвет предлага на Народното събрание за ратификация подписаните на 2 март Споразумение за финансиране и Договор за залог между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Споразумение между кредиторите относно Инициативата за малките и средните предприятия между правителството на България, ЕС, Европейската инвестиционна банка и ЕИФ за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. В изпълнение на Инициативата за МСП се предвижда структуриране и стартиране изпълнението на нов инструмент. Той представлява неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за дългово подпомагане на допустими МСП, посредством който да се подобри достъпът до средства на тези предприятия. Инструментът предвижда издаването на неограничени гаранции в полза на заемни и лизингови компании за покриване на кредитния риск по заеми и лизингови плащания, предоставени на български МСП и включени в гарантираното портфолио. Гаранциите се предоставят от ЕИФ, като покриват до 60% от загубата на всеки кредит, без лимит на покритието на ниво портфейл. Предлагането на кредити за МСП по финансовия инструмент на пазара се очаква да започне през третото тримесечие на 2016 г., а общият размер на отпуснатите средства да достигне между 400-600 млн. евро.