Новини

Надграждат информационните сиситеми на агенциите по вписванията и по обществени поръчки

Министерският съвет прие актуализирана пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България за периода 2015-2020 г. Документът надгражда заложените цели в първоначалния вариант, през май 2014 г. и отразява приоритетите в програмата на правителството, развитието на проектите по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 г., новите потребности и предизвикателства, пред които се изправя електронното управление в България, както и нормативната уредба и стратегически документи в ЕС. Приоритетните проекти за 2016-2017 г. предвиждат надграждането на съществуващи информационни системи на администрациите, които предоставят най-големия обем административни услуги – министерствата на правосъдието и на вътрешните работи, Агенцията по вписванията, Агенция „Митници”, Агенцията по обществени поръчки и др. През втория етап от реализацията на Стратегията се очаква електронизиране на най-често използваните административни услуги, които са насочени пряко към гражданите и бизнеса, електронизиране на процесите на най-често използваните комплексни административни услуги, изцяло използване на електронната идентификация и е-авторизация от участниците в процесите на електронното управление.