Новини

Приета е Националната здравна карта

Правителството прие Националната здравна карта (НЗК). Чрез нея се определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на здравната мрежа и да се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите. НЗК е разработена въз основа на областните здравни карти. За гарантиране на достъпа на населението до медицински услуги в първична медицинска помощ са необходими най-малко 4886 общопрактикуващи лекари, което надвишава настоящия им брой. При анализа и планирането е използван евростандартът – 1 личен лекар на 1500 души население, което определя недостиг над 470 лични лекари. Общият брой необходими лекари в извънболничната помощ е над 11 000, а по дентална медицина – 9119. В НЗК за пръв път са планирани потребностите на населението от специалисти по здравни грижи в извънболничната помощ, като необходимият брой медицински сестри е 10 805. Определеният общ брой на легла за активно лечение при осигуреност от 4,9 на 1000 души е 35 855, а към момента те са 38 284. Като елемент на НЗК е разработена карта на системата за спешна медицинска помощ. Тя определя и потребност от създаване на 17 т.нар. „изнесени екипи" в районите със затруднен достъп на населението.