Новини

Заместник-министър Николова представи процедурата за подкрепа на висшите училища по ОП „Региони в растеж“

В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 има приоритетна ос, която ще подкрепи реформата в образователния сектор с ресурс от около 225 млн. лв. С тези думи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи процедурата за подкрепа на висшето образование по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на програмата. Със средства ще се финансират висшите учебни заведения, професионалните училища, както и специализираните училища с направление спорт и култура. Това ще допринесе за по-качествена образователна услуга, подчерта заместник-министърът. „Радвам се, че висшите учебни заведения имат своето място и подкрепа в този програмен период, защото в предходния имахме друг подход на финансиране с фокус на принципа да получи финансиране този, който е най-готов като проектно предложение  и с най-голям принос към целите на оперативната програма“, отбеляза Николова. През новия програмен период това е променено като стратегия и подход, за да се подсигури финансиране, съобразено с целите и нуждите на бизнеса, от гледна точка на излизащи от висшите учебни заведения обучени кадри. Приоритетната ос, подкрепяща образователната инфраструктура е с ресурс от 44 млн. лв., разпределен съгласно методика за приоритизация на висшите училища. Тя е изготвена и утвърдена от Министерството на образованието и науката, въз основа на която ще разпределят средствата за инфраструктурни мерки и модернизация на висшите учебни заведения. През новия програмен период има промяна в начина на разходването на ресурсите, информира заместник-министърът. В края на 2018 г. оперативната програма подлежи задължителна оценка, която ще позволи да се види какъв е постигнатият резултат в хода на нейното изпълнение. Необходимо е всеки един от бенефициентите да има своя заложена междинна цел, която да постигне определено ниво сертифицирани и верифицирани средства към края на 2018 г., поясни Николова, добавяйки че в рамките на всяко едно от проектните предложения ще има допълнителна фаза, изискваща конкретен размер на разходени средства от бенефициентите до средата на 2018 г. Тя даде пример, че при бюджет от 3,5 млн. лв., междинната цел, която трябва да бъде постигната от гледна точка на разходен ресурс към 30 юни от страна на даден университет, отчетен към Управляващия орган на оперативната програма, е близо 16%. Ако не се постигне междинната цел, ресурсът може да бъде изискуем от Управляващия орган и да бъде намален размерът на общия ресурс, който ще бъде предоставен за реализация на инфраструктурни мерки. Общата ни цел е да създадем модерни образователни услуги в сферата на висшето образование, което да бъде с добра конкурентоспособност спрямо получаваното в чужбина, подчерта заместник-министърът. Тя информира, че ще бъдат подкрепени 13 университета на национално ниво, като се дава възможност на три резервни висши учебни заведения да подадат проектни предложения и при наличие на освободен ресурс те ще могат да получат финансиране. Във всеки един от университетите, който ще получи финансова подкрепа, са определени приоритетните направления. Заместник-министър Николова разясни подробно допустимите дейности по мярката за подкрепа на висшето образование, сред които строителство, реконструкция и ремонт на учебните заведения, включително прилежащи дворни пространства, мерки за внедряване на по-добра енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора с увреждания и др. Необходимо изискване е обектът да не променя предназначението си в рамките на пет години след реализиране на мерките, както и да не бъде закривана учебната дейност, подчерта тя. По време на дискусията заместник-министър Николова разясни подробно  ограниченията спрямо регламентите и изискванията на Европейската комисия за кандидатстване. Едно от изискванията е енергийно обследване, показващо, че внедряването на мерките, ще допринесе за постигане най-малко на клас на енергопотребление С, както и конструктивно обследване. Предстои промяна на насоките за кандидатстване, така че там, където предоставяме ресурс, не може да бъде изпълнявана стопанска дейност, стана ясно от думите на заместник-министър Николова.