Новини

С подкрепата на ОП„Добро управление“ 27-те ОИЦ ще продължат да осигуряват информация за оперативните програми

Над 60 експерти от общини участват в обучение за изпълнение и отчитане на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Те са представители на местните администрации, на чиято територия са 27-те областни информационни центрове и са бенефициенти по процедура BG05SFOP001-4.001 на ОПДУ: „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”. Управляващият орган на програмата предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 9 923 656 лв. за продължаване на ефективното функциониране на 27-те областни информационни центрове (ОИЦ) до края на 2018 г.   Областните информационни центрове ще предоставят следните безплатни услуги:

  • Разпространяване на обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
  • Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
  • Организиране на публични информационни събития, пресконференции, семинари и др., съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури;
  • Популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ;
  • Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България;
  • Сътрудничество с управляващите органи и междинните звена на програмите и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им.
  Експертите от Управляващия орган на ОПДУ представиха новите моменти при изпълнението на проектите през програмния период 2014 – 2020 г. Беше поставен акцент върху Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, през която ще се осъществява цялата комуникация при изпълнението на проектите.