Новини

Даниел Панов подписа инвестиционното споразумение за 43 млн. лв. по ОПРР

Кметът на община Велико Търново Даниел Панов подписа споразумението за реализация на инвестиционна програма за повече от 43 милиона лева, одобрена от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020”. Договорът бе парафиран при последната работна визита на Даниел Панов в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Гарантиран е и резерв от още 10 милиона лева, с които общината ще може да гарантира използването на финансови инструменти за реализация на проекти извън обема на финансирането по Приоритетна ос 1 на ОПРР, съобщават от пресцентъра на местната администрация.
Проектите са включени в Инвестиционната програма съгласно концепцията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. След като бъдат разработени, те ще бъдат депозират в Управляващия орган на етапи, като първият е до 31 май 2016 г. В обхвата им попадат 16 обекта на интервенция, разпределени по инвестиционни приоритети както следва: шест за ревитализиране на градската среда, един за подобряване на бизнес средата в Западната индустриална зона, пет – за модернизиране на образователна инфраструктура, три за реновиране на културната и един за развитие на социалната инфраструктура.
С посочените проекти Община Велико Търново кандидатства за финансиране по първата от седемте приоритетни оси на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Над 10 милиона лева е прогнозното финансиране на инвестиционното проектиране за интегриран градски транспорт, по който започват предварителните проучвания.
Подписаното Споразумение обхваща финансовата рамка 2014-2020 г. и е със срок на действие до 31 декември 2023 г. След одобрението на депозираните проектни предложения по инвестиционен приоритет „Градска среда“ се очакват следните дейности: Подобряване на градската среда в квартал „Чолаковци“; Реновиране на площада между Катедрален храмРождество на Пресвета Богородица“, Музей „Възраждане и Учредително събрание“, РНБ „П. Р. Славейков” и Археологически музей; Рехабилитиране на емблематичните за града изгледни панорамни площадки на ул. „Стефан Стамболов“. В Инвестиционната програма са включени и проекти за реконструкция и рехабилитация на близо 40 улици в старата градска част, както и за реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание”.
Предвижда се също и създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище. Общата стойност на инвестиционните проектирания надхвърля 20 милиона лева.
По инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ ще бъде осигурено развитие на модерна образователна инфраструктура чрез ремонти в ОДЗ „Ален мак“, ОДЗ “Рада Войвода“, ОДЗ „Пролет“, СОУ „Г. С. Раковски“ и Спортно училище“ и СОУ „Владимир Комаров“. Общата стойност на тези проекти е 8 698 868 лева.