Новини

В Столична община се провежда защита на концепциите на кандидатите за главен архитект

В Столична община се провежда защита на концепциите на кандидатите за главен архитект на София. До този етап от конкурса достигнаха четирима от първоначално подалите документи 15 души.  След разглеждане на документите двама кандидати не бяха допуснати до отваряне и разглеждане на  предложените концепции. Конкурсната комисия оцени предложените концепции като до защита бяха допуснати 4. Това Влади Калинов, Здравко Здравков, Иван Моев и Иван Шишков.  Защитата се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на конкурсната комисия преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Следващият етап от конкурса е интервю. До участие в него се допускат тези от кандидатите, които са получили минимален резултат "8". Те се уведомяват чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто. Преди провеждането на интервюто комисията се запознава с длъжностната характеристика на длъжността и с документа, оформен като приложение № 1 към НПКДС, на тази основа се формулират въпроси, които се задават на всички кандидати. Целта е да се установи в каква степен участникът притежава професионалните и деловите качества, необходими за заемането на длъжността.Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр по образец. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин (защита на концепция), и на интервюто, умножен с коефициент. Коефициентът се определя от конкурсната комисия и може да бъде 3, 4 или 5. /Росица Георгиева/