Новини

Въпроси, касаещи съвместната работа на МРРБ и общините, обсъди министър Лиляна Павлова с УС на НСОРБ

MRRB NSORBВъпроси, касаещи водната реформа, общите устройствени планове, кадастъра, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и програмите, финансирани със средства от Европейския съюз, обсъди днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова с управителния съвет на Националното сдружение на общините на Република България по време на провело се Перник заседание. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Регионалният министър изрази безпокойство, че четири от областите в България все още нямат консолидиран оператор и ако се забавят с избора на единен оператор за всяка една от тях има опасност да изпуснат всички срокове по изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и да не получат финансиране за ВиК проекти. Поради факта, че тази програма ще финансира общини с над 10 хил. еквивалент жители, а Програмата за развитие на селските райони – до 2 000 еквивалент жители, и заради липсата на достатъчно средства за финансиране на отрасъла Павлова коментира възможността да бъде създаден дългосрочен фонд за тези, които попадат между двете граници. Тя повдигна въпроса и за възможността финансово стабилните дружества да емитират т.нар. водни бондове, което ще им осигури допълнителен финансов ресурс. Пред представителите на местните власти регионалният министър предложи като възможно разработването на типови документации, които биха създали улеснение в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност с оглед предстоящите за провеждане през тази година търгове за избор на изпълнител на 1200 сгради. Тя подчерта, че общините трябва да приоритизират сградите и обърна внимание в проектите да се включват основно дейности, които касаят постигане изисквания клас енергийна ефективност и конструктивната устойчивост, за да могат повече сдружения на собственици да се възползват от ефекта на програмата. Лиляна Павлова информира кметовете, че е публикувана методика за отпускането на средства на общините, които да ги подпомогнат при изработването на общите устройствени планове за техните територии. Тя напомни, че те могат да ползват капацитета на Националния център за териториално развитие. Заместник-министър Николай Нанков съобщи, че всички сключени договори с общини за предоставяне на субсидия за изработване на ОУП през 2014 г. и 2015 г., които не са финализирани, ще получат финансиране и през 2016 г. Субсидирани ще бъдат и общините, които са кандидатствали през 2015 г., но не са стигнали до сключване на споразумения. Срокът на действието им ще бъде тригодишен и ще им бъдат дадени аванси, допълни заместник-министърът. Министър Лиляна Павлова призова общините по първа и втора приоритетна ос на Оперативна програма „Региони в растеж“ да бъдат по-активни, за да могат да спазят поставените срокове по нея. Заместник-министър Деница Николова информира, че успешно е приключил последният срок за подаване на инвестиционните програми от 39-те общини бенефициенти по първата приоритетна ос. Тя също ги призова да подадат своите проекти за поне 50% от предвидения за всяка община ресурс, защото ако не го направят определените им бюджети ще бъдат преразпределени. Николова обърна внимание, че проекти за остатъка от средствата трябва да бъдат подадени към междинните звена до 31 май 2019 г. Заместник-министърът подчерта, че общините могат да работят по подготовката на конкретни проектни предложения и докато очакват одобрение на инвестиционните си програми и допълни, че разработването им в пълнота ще съдейства за по-бързото сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Николова акцентира и на факта, че тръжните процедури за избор на изпълнители трябва да бъдат обявявани до 12 месеца от сключване на договорите за безвъзмездна финансова помощ за тях. Като цяло успешно завърши структурирането на междинните звена, но в три от общините все още няма структурирани такива, каза още тя. До 15 март 2016  г. са подадени 100 проектни предложения от всички 28 общини  бенефициенти по приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020, съобщи Деница Николова. Крайният срок за подаване на останалите проектни предложения, за да достигнат поне половината от предоставения им ресурс, е 31 май 2016 г., допълни тя. Заместник-министърът обърна внимание на ниската активност на местните власти по отношение на предоставената им възможност за кандидатстване за средства по линия на техническата помощ по програмата и подчерта, че тя ще им бъде полезна по отношение на работата на междинните звена и подготовката на проектите. Деница Николова информира, че по Приоритетна ос „Регионална пътна инфраструктура“ са подадени 15 проектни предложения, които покриват 50% от бюджета, определен за Агенция „Пътна инфраструктура“. Днес бяха обявени търгове за избор на изпълнител за 12 от тях, съобщи министър Павлова. Заместник-министър Николова коментира и програмите за териториално сътрудничество. Тече оценката на подадените по първата покана 380 проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, съобщи тя и допълни, че сключването на договорите се очаква да бъде през септември. Приблизително такъв ще бъде срокът за оценка и сключване на договори с одобрените проекти по програмите за трансгранично сътрудничество с Македония и Турция. 22 април е срокът за подаване на проекти по програмата между България и Гърция, а в процес на оценка са предложените инвестиционни проекти по тази за сътрудничество с Румъния, информира, Николова. Заместник-министърът обърна внимание на общините, че през следващата седмица ще бъде обявена нова покана за кандидатстване по Програма ИНТЕРРЕГ Европа, която ще финансира подготовката на стратегически инструменти и планове. Обявена е нова покана и по програмата УРБАКТ ІІІ, която е насочена към изпълнението на мерки за интегрирани политики, като прилагането на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и е възможност за допълване на ОПРР 2014-2020, подчерта заместник-министърът. Финализират се насоките за кандидатстване по Съвместна оперативна програма „Черномоски басейн“ и предстои обявяване на покана за подаване на проектни предложения, съобщи също тя.