Новини

През програмния период 2014 - 2020 Испания ще получи близо 28,6 млрд. евро

По линия на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. в Испания ще бъдат инвестирани около 28 600 млн. евро и политиката ще помогне за реализирането на структурните реформи, необходими за едно стабилно, устойчиво развитие в средносрочен и дългосрочен аспект. Това съобщиха от Дирекция "Регионална политика" на ЕС.   Политиката на сближаване беше ключът към сближаване в годините на растеж и ограничи вредите по време на кризата. Основните макроикономически модели за симулиране на нейното въздействие прогнозират, че БВП на Испания е бил 0,9 % по-висок благодарение на програмата за периода 2000—2006 г. и 0,5 % по-висок в резултат на средства, получени през периода 2007—2013 г. През периода 2014—2020 г. се очаква политиката на сближаване да увеличи БВП на Испания с 0,4 %, като въздействието ще бъде по-голямо в онези автономни области, които получават повече средства. Политиката се оказа също така уместна при адаптирането на инвестициите към специфични нужди. Първоначалният акцент върху основна инфраструктура постепенно се пренасочи към изследователската и развойната дейност, и иновациите, ИКТ, конкурентността на МСП и нисковъглеродната енергия. Тези области получават над 46 % от средствата по ЕФРР и ЕСФ, като инвестициите в заетост, образование и социално приобщаване съставляват близо една трета от общата сума. Приоритети за съфинансиране за периода 2014—2020 г. Основният приоритет е инвестиране в човешки капитал с по-голяма производителност на труда и достъп до работни места, и подобряване на образованието, обучението и социалното приобщаване, по-специално за младежи и уязвими групи. Системата за образование и обучение трябва да се приспособи така, че да осигурява на младите хора подходяща подкрепа — прилагането на Инициативата за младежката заетост ще помогне. С подкрепата на политиката на сближаване се очаква нивото на заетост да се повиши от 59 % през 2012 г. на 74 % през 2020 г., нивото на отпадане от училище следва да намалее от 25 % през 2012 г. на около 15 % до 2020 г. и 1,5 млн. души могат да бъдат спасени от социално изключване или от риск от бедност. На второ място, производствената система следва да се развие към дейности с по-висока добавена стойност чрез стимулиране на конкурентоспособността на МСП, насърчаване на предприемачеството и на стартирането на нови предприятия, повишаване на нивата на производителност и увеличаване на тяхното присъствие на международни пазари. Дружествата трябва да имат достъп до финансиране чрез гаранции, рисков капитал, кредити и др. Испания ще бъде пионер в прилагането на Инициативата за МСП. Очаква се политиката на сближаване да помогне на цялото население да има достъп до интернет със скорост 30 Mbps през 2020 г., което ще увеличи значително броя на експортните дружества. Предвиждат се също и определени транспортни инвестиции, необходими за преодоляване на пречки пред икономическата дейност. Ще се насърчава благоприятна бизнес среда за иновации и интелигентна специализация (RIS3) и ще се засилва изследователската и развойната дейност. Изчислява се, че политиката на сближаване ще помогне за увеличаване на частното участие в дейности за изследователска и развойна дейност от 45 % през 2012 г. на 60 % през 2020 г., и че 25 % от фирмите с над 10 служители ще въведат технически иновации (13 % през 2012 г.). Накрая, ще се насърчава по-устойчивото използване на природни ресурси, ще се подпомага възобновяемата енергия и ще се подобрява енергийната ефективност в обществените сгради, в жилищата, в МСП и т.н. Ще се насърчава също и устойчивият градски транспорт и биологичното разнообразие, както и целевите екологични инвестиции, правени с цел изпълнение на изискванията на ЕС.