Новини

Заместник-министър Нанков: Разработваме стимули за насърчаване на частните инвестиции за енергийна ефективност в жилищния сектор

Деница Николова Министерството на регионалното развитие и благоустройството се стреми на база добрите практики и подходи в страните членки на ЕС да предложи система от политики и мерки, водещи към значително повишаване на частните инвестиции в обновяване за енергийна ефективност. Това съобщи днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на втория Национален жилищен форум, организиран от Хабитат България. Той посочи, че тези мерки ще са част от „Национална дългосрочна програма за мобилизиране на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите“, която се разработва и предстои да бъде внесена за разглеждане и одобрение от Министерския съвет. Стратегическият документ ще включва стимули за инвестиране в подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради, подчерта заместник-министърът. Като такива той определи възможността за създаване на финансов механизъм, който да осигурява облекчен достъп до кредитен ресурс с цел преминаване към смесено финансиране, и разработването на социални политики, които да направят обновяването на цяла сграда в режим на етажна собственост възможно, при наличие на неплатежоспособни собственици. Николай Нанков припомни, че в изпълнение на Закона за енергийната ефективност през месец декември 2015 г. беше приет от Министерския съвет „Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия“. Той посочи, че този план има за цел да превърне концепцията за сгради с почти нулево потребление на енергия в практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в България, а при доказана ефективност на разходите – и при обновяване на различни категории съществуващи сгради. Заместник-министърът посочи, че приоритетната за правителството Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще допринесе не само за подобряване на енергийните характеристики и състоянието на сградите, но и за повишаване на стандарта на живот, намаляване на разходите за отопление, повишаване на сигурността на жилищата и модернизиране и естетизация на градската среда. Инвестицията от над 1 млрд. лв. е насочена и към съживяване на икономиката, като реализацията й ще съдейства за разкриването на нови работни места за малките и средни строителни фирми в регионите, подчерта той. Николай Нанков напомни, че влезлите в началото на месец април т.г. промени в Закона за управление на етажната собственост дават възможност да се постигане по-голяма прецизност, както по отношение на правомощията и задълженията на етажната собственост, така и относно осъществяването на контрол при изпълнението на тези задължения. Законът дава „стимули“ за колективно решаване на общите проблеми в многофамилни жилищни сгради. Според него разработване на социално ориентирана жилищна политика на национално ниво ще доведе до създаване на социален жилищен сграден фонд. Това може да се реализира чрез създаване на алтернативи за семействата с ниски доходи и хора в неравностойно положение и по този начин да бъде гарантиран достъп до достойно жилище на приемлива цена или наем. Заместник-министърът припомни, че със средства по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 бяха реализирани мерки за социално-икономическо приобщаване чрез подобряване състоянието на жилища, образователна, социална и културна инфраструктура. Жилищната политика трябва да има социален аспект, подчерта Нанков. Той посочи, че инструмент по подобие на старата Оперативна програма „Регионално развитие“, в резултат на която почти 1000 души имат възможност да бъдат настанени в социални жилища, е новата програма „Региони в растеж“. По първата приоритетна ос от нея са предвидени над 14 млн. евро за изграждане на подобни социални жилища.