Новини

СОС приеха доклада за касовото изпълнение на бюджета на общината към 31 декември 2015 година

Столична/stolichna Столичен общински съвет приеха доклада за касовото изпълнение на бюджета на общината към 31 декември 2015 година. Общото изпълнение на бюджета е в размер на 932,72 млн. лв. или 81,5 %. Изпълнението на собствените приходи на Столична община към 31.12.2015 г. е 95 %. При годишен бюджет 587,06 млн. лв., отчетният им размер възлиза на 556,88 млн. лв. От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2015 г., 256,7 млн. лв. са от данъчни приходи. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 98,7 на сто и с 26,3 млн. лв. повече от същия период на 2014 г. От туристически данък е прието приходите да са 1,8 млн. лв., като до 31.12.2015 г. са постъпили 1,59 млн. лв. или 88,5 % от годишния план. Спрямо същия период на 2014 г. са събрани със 173 хил. лв. повече. Този вид данък и вноските от него през календарната година са авансови за данъчно задължените лица, предлагащи нощувки. Същите подават декларация по образец до 30 януари всяка година за облагане с туристически данък за предходната година. В този сектор постъпленията зависят от броя на туристите. Към 31.12.2015 г. неданъчните приходи възлизат на 300,18 млн. лв. при план 326,98 млн. лв. или 91,8 на сто и с 25 млн. лв. повече спрямо 2014 г. Неданъчните приходи включват приходи и доходи от собственост, при разчет 43,57 млн. лв., изпълнението е 36,24 млн. лв. или 83 на сто.