Новини

Реките на територията на СО са под постоянно наблюдение

Със заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова са осигурени екипи за постоянно наблюдение на реките на територията на общината, както и специализирана техника. Възложено е почистване на дъждоприемни шахти и дерета, съобщиха от пресцентъра на общината. Кметовете на районите трябва да създадат организация за наблюдение на водните обекти на своя територия. Наблюдава се протежението на река Искър от бент Кокаляне до Нови Искър. Осигурява се проводимостта на река Искър. Извършено е прочистване на речното корито от паднали дървета при моста на бул. „Цариградско шосе” и бул. „Ботевградско шосе”, изградена е предпазна дига на моста в с.Пасарел, район Панчарево. Извършва се и укрепване на брега на реката при с. Бусманци, район Искър. В момента се извършва и укрепване на дига при кв.„Абдовица”. Извършва се и превантивно контролирано изпускане на водата от бент „Кокаляне” и от язовир „Панчарево”. Създадена е организация за постоянно наблюдение по поречието на реката от район „Панчарево” до район „Нови Искър”. Осигурени са 9 поста и един мобилен екип, който следи цялото протежение на реката. Екипите са на звеното за аварийно-спасителни дейности към Дирекция „Сигурност” на Столичната община и районните Искър, Нови Искър и Панчарево. Плановото изпускане се прави с цел превенция от наводнения и е съгласуван план с МОСВ, „Язовири и каскади” ЕАД, „Напоителни системи” ЕАД, ГД ПБЗН. Всяка година Столичната община изпълнява програма за превенция и почистване на речните корита. От месец февруари започна изпълнението на програмата за 2016 г. и в момента се почистват реките Суходолска, Боянска и Драгалевска. Извършва се постоянно наблюдение и контрол на водното ниво и на общинските язовири - „Суходол-2”, „Мрамор” и „Мърчаево”. Извършени са основни ремонти на язовирните стени и хидротехническите съоръжения към тях. Ежегодно се почистват и поддържат откосите на язовирните стени и се осигурява проводимостта на 500 м след язовирните стени. Към момента Столичната община е възложила и изготвяне на „Прединвестиционни проучвания за оформяне коритото на река Искър с цел предотвратяване на риска от наводнения от високи води за урбанизираната територия на гр. София”.