Новини

Осигурени са 2,3 млрд. лв. за водна реформа

На осмо място сме по възобновяеми ресурси в ЕС

Емил Христов По Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020” са осигурени 2,3 млрд. лв. за подкрепа на водната реформа. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на Петата годишна конференция на тема: „Реализиране на значими промени във водния сектор”. Тя подчерта, че по първите обявени проекти вече са предоставени 751 млн. лв. на територията на 17 общини. „Инвестициите във ВиК сектора са тест, защото те ще бъдат достъпни само за един реформиран сектор”, допълни министърът. Василева посочи, че ключова цел в периода ще бъде устойчивото управление на ресурсите и на околната среда. „Задачите, които сме си поставили, са заложени в Рамковата директива за водите и страната ни хармонизира националното с европейското законодателство в този сектор”, заяви още тя. От изказването й стана ясно, че България разполага със 101 млрд. куб. м пресни води и по този критерий заема осмо място по възобновяеми водни ресурси в страните от Европейския съюз. „Загубите, амортизираните водоснабдителни съоръжения, недобрата финансова устойчивост безспорно наложиха предприемането на адекватни мерки от страна на правителството”, каза министърът на околната среда и водите. Василева подчерта, че в тази връзка се изпълняват заложените мерки в Национална стратегия за развитие на водния сектор. „За цялостната рехабилитация и поддръжка на съществуващата ВиК мрежа в страната са необходими 12 млрд. лв. - за съществуващите 364 агломерации, в които да бъде осигурено събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води”, съобщи министърът. Тя информира още, че се запазва тенденцията за подобряване на повърхностните води. По думите й проектите по ОП „Околна среда” са само един от многото инструменти, с които можем да постигнем значимата промяна в сектора. „За първи път на помощ като инвестиции ще дойдат и частни средства в размер на 240 млн. лв., които ще бъдат удвоени чрез Фонда на фондовете”, заяви тя и допълни, че от МОСВ искат да постигнат финансово, технически и екологично устойчив ВиК сектор. „България e богата на вода, но не ценим достатъчно този ресурс и го разходваме неефективно. Поради недоброто управление на сектора и остарелите ВиК системи загубите на вода в страната са недопустимо големи”, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, чието ведомство е координиращо при реализацията на реформата. Тя отчете, че до този момент е свършена работа по подобряване на законодателството за управление на водите и са направени успешно промените, на които се основават трите стълба на водната реформа. „От всички 28 области само 4 все още не са съпричастни с водната реформа и с усилията ни да управляваме по-добре този ресурс”, посочи тя.