Новини

ОПРР предоставя целеви средства за подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ Мартина Кръстева, експерт, КСБ Министерството на регионалното развитие и благоустройството разкрива процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на „ОПРР 2014 – 2020”. Конкретни бенефициенти по процедурата са Министерството на образованието и науката (МОН) и общини, на чиято територия са разположени и функционират професионални училища. Процедурата е насочена към подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и към подкрепа за обекти на образователната инфраструктура за учащи в неравностойно положение, приоритизирани на национално ниво. Подборът на ключовите обекти на държавната и общинската образователна инфраструктура с национално и регионално значение е извършен в съответствие с „Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България”, одобрена от МОН. Основните цели на методологията са: • Ефективност – да не бъдат затваряни обекти на образователната инфраструктура в дългосрочен период и да се използват от значителен брой ученици; образователната инфраструктура трябва да постигне висока степен на социална възвръщаемост. • Равен достъп до качествено образование. • Балансирано териториално и регионално развитие на образователната инфраструктура. На национално ниво е отчетена необходимостта от насърчаване на връзката между професионалното и висшето образование с реалния сектор с оглед създаване на условия за развитие на лич­нос­тни и работни знания и умения през целия живот. От друга страна е отбелязана необходимостта от подобряване на материално-техническата база, която е амортизирана и материално остаряла. Инвестициите в образователни институции ще допринесат за обновяване и модернизация на учебните кабинети, лабораториите и учебните работилници за осъществяване на качествено професионално образование с помощта на бизнеса. Инвестициите в образователната инфраструктура ще доведат до подобряване качеството на образователната среда и съответно повишаване на нейната атрактивност. Обновяването на материалната база ще оптимизира учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебните заведения, модерните класни стаи и кабинети ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение и реализацията им на пазара на труда. Осигуряването на възможност за целодневната организация на учебния процес чрез строителство и ремонт на занимални, места за спорт и отдих, за занимания по интереси и др. ще накара младежите да прекарват повече време в училищата, ще провокира интерес и желание за развитие и продължаване на образованието, ще превърне учебните заведения в привлекателно място за развитие на личността и база за бъдеща конкурентна професионална реализация. По този начин интервенциите пряко ще допринесат за намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и ще създадат предпоставки за повишаване дела на завършилите образование. Цел на процедурата е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на инфраструктурата. Тя ще се изпълни чрез: • Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на професионалните училища от национално и регионално значение. • Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, места за обучение, спорт и отдих, както и осигуряване на помещения за извънучилищни занимания. • Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, което да допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация. Критерии за избор на конкретните професионални училища Критерий 1. Професионални направления с национално значение за икономиката, отразяващи потребностите на обществено-икономическото развитие като цяло и на отделни сектори. Критерий 2. Ученици от повече от една административна област – отразява регионалното и националното значение на училището. Критерий 3. Ученици, обучавани по повече от едно професионално направление – дава предимство на професионалните училища с изчистен профил и запазена образователна специализация. Критерий 4. Училище в гранична община – има за цел да балансира критерия „Ученици от повече от една административна област“, отчитайки географската неравнопоставеност на училищата в граничните общини от гледна точка на възможността да привлекат ученици от други административни области Критерий 5. Брой ученици – дава предимство на училища с повече ученици. При равни други условия единица инвестиция в образователна инфраструктура е с по-висока норма на обществена възвръщаемост и устойчивост Критерии 6. Регионална балансираност – оценява политиката за развитие на професионалните училища в рамките на една област. Отчита се по-високата значимост на професионалните училища, обучаващи ученици по професионални направления, отговарящи на нуждите на съответния регион и съобразно потребностите на регионалната икономика. Допустими дейности – Строителство, реконструкция и ремонт на държавни и общински професионални училища от национално и регионално значение, включително прилежащото дворно пространство, както и прилежащите общежития към тях, конструктивни обследвания на съответните сгради, подобряване на достъпа за хора с увреждания до образователните сгради като част от строително-монтажните работи, свързани с тях. – Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения като част от цялостното им обновяване. Доставката на оборудване и обзавеждане трябва да е свързана с изпълнението на съответните образователни услуги, които се предоставят, и да подобрява тяхното качество, т.е. да бъде свързана с целите и цялостната концепция на проекта. Крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2016 г. Професионални училища по строителни професии, включени в процедурата са публикувани в pdf-а от настоящия брой.