Строител

СТРОИТЕЛНИ „ОСКАРИ 2014“: „Хидрострой“ АД

В рубриката – „Строителни „Оскари 2014“ ви представяме компаниите, които бяха наградени по време на традиционния Бал на строителя, който се проведе на 26 октомври 2015 г. В класацията през 2015 г. участваха 3835 фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2014 г. към 30.09.2015 г. Компаниите са разделени в четири групи – „Строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”, „Строежи от транспортната инфраструктура”, „Строежи от енергийната инфраструктура” и „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда”. Всяка група има три раздела – „Малки”, „Средни” и „Големи строители”. Във всеки раздел бяха връчени съответно Златна, Сребърна и Бронзова награда. Победителите бяха определени от комисия на основание декларираната информация от годишните отчети за 2014 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация.

Мартин Славчев „Хидрострой“ АД грабна сребърна награда във Втора група „Строежи от транспортната инфраструктура“, раздел „Големи строители“. „Хидрострой“ АД е компания, специализирана в ниското строителство. Изпълнява обекти от национален и регионален мащаб. През последните години фирмата успешно и бързо се развива и във високото строителство, издигайки сгради с обществено предназначение. 3При основаването си дружеството започва дейност с изграждането на язовири, водопроводи, канализационни колектори, като издига и основните пречиствателни станции по Северното Черноморие. Заедно с това доказва силите си в пътното строителство и поддръжка в цялата страна. Голям успех бележат и обществените сгради, построени от „Хидрострой” АД - Варна. Заради своята коректност, точност, нестихваща работа и блестящи резултати фирмата се ползва с авторитет, уважение и доверие сред останалите български строителни компании. И днес „Хидрострой” АД продължава да се развива и да разширява дейността си. През 2010 г. дружеството откри два нови офиса в страната – в София и в Бургас. Разрастването на фирмата е закономерно предвид мащабните национални и местни проекти, които реализира. Не на последно място ситуирането на офиси на „Хидрострой” АД в столицата и в Бургас донесе и положителен социално-икономически ефект, тъй като там бяха разкрити много нови работни места. „Хидрострой” АД изпълнява своите проекти, прилагайки европейски стандарти за качество и опазване на околната среда. За да бъде в крак с времето и с иновациите в бранша, фирмата непрекъснато разширява и обновява дейността си. Едновременно с това създава нови работни места и подпомага развитието на икономиката в регионите, в които работи. „Хидрострой” АД е член на Камарата на строителите в България и на Българска браншова камара „Пътища”. Фирмата притежава още лиценз за обществен превоз на товари, разрешение от МОСВ за събиране, транспортиране, временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци.     Николай Пашов, изп. директор и член на СД на „Хидрострой“ АД: Отнасяме се с еднакво уважение и отговорност към всеки обект Работата е и мое хоби Г-н Пашов, каква е Вашата оценка за наградата, която получихте по време на официалното честване на Деня на строителя? Да получиш „сребро” от 240 компании в толкова сериозна категория – „Строежи от транспортната инфраструктура”, е признание, на което всеки от строителния бранш би се радвал. Приемаме наградата с благодарност към труда, професионализма и отдадеността на всички служители в дружеството. За нас тя е и предизвикателство. Тази година ще се стремим да вземем „златото”. Представете се с няколко думи. Роден съм на 13 октомври 1976 г. във Варна. Завършил съм Икономическия университет в града със специалност „Икономика и управление на строителството”. По-късно учих и „Пътно строителство” във ВСУ „Любен Каравелов. Винаги съм имал интерес към строителството, който определено се засили след приемането ми в университета. Разкажете за Вашите първи стъпки в кариерата. През 1997 г. заедно с още няколко колеги от университета трябваше да подготвим проект по Прогнозиране и планиране на строителството съвместно с административния персонал на „Хидрострой” АД. Това беше и първият път, в който посетих дружеството. През 1999 г., когато завърших ИУ – Варна, започнах работа като служител в Технически отдел на друга строителна компания в морската столица. Изключително интересно ми беше, когато посещавах различни обекти и производствените бази и виждах как реално се осъществява самият строителен процес. Впоследствие - през 2003 г., се преместих в „Хидрострой” АД и до сега работя тук. 2Кои са най-интересните обекти, по които сте работил? Лот 25 от програмата „Транзитни пътища V” е интересен като изпълнение и представлява много красиво съоръжение. Той е от голямо значение за облекчаването на трафика по Българското Черноморие. Друг интересен обект е ПСОВ - Трявна. Целта на проекта е подобряването на съществуващата система за управление на отпадъчните води на територията на Трявна посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз. Надявам се посредством проекта да се е подобрило качеството на околната и жизнената среда. Проектирането и строителство на Северната скоростна тангента е един от най-сложните и най-важните ни обекти. Той е от голямо значение за облекчаване на трафика в района на София, защото е основна връзка между европейските транспортни коридори. Рехабилитираните пътни участъци от тангентата са с обща дължина 16,54 км. По трасето има 5 комуникационно-транспортни възела и 19 големи съоръжения: 6 моста, 8 надлеза, 8 подлеза и една естакада. Реализацията на проекта значително намали времето за придвижване, повиши се безопасността на пътуващите, улесни се движението на транзитно преминаващите, увеличи се достъпността до транспортни услуги с по-високо качество. „Реконструкция и адаптация на културно-историческо наследство и реконструкция на пристан на остров Света Анастасия” е друг много интересен и сложен обект, защото работата се извършваше изцяло на острова. Изпълнени бяха архитектурно-строителни и реставрационни работи, както и реконструкция, адаптация и социализация на обектите, разположени на пристана. Имате ли любими обекти? Отнасяме се с еднакво уважение и отговорност към всеки от възложените ни обекти, без значение от обема и обхвата на работите. Не ги делим на малки и големи, повече или по-малко значими. Кое за Вас е предизвикателството в професията? Постоянната игра с времето, но не тази, свързана със срокове. Ние, строителите, сме хората, които на база предоставения опит от миналото и ресурса, с който разполагаме в настоящето - не само материален, но и интелектуален, трябва да създадем продукт, който да е устойчив години напред. А това е трудна мисия, предвид темповете, с които се променя светът във всеки един аспект. Трябва да предвидим тези промени и да реагираме адекватно на тях. Кажете няколко думи за себе си в личен план. Имате ли хоби? С риск да прозвучи клиширано, определям работата си и като мое хоби. Харесва ми това, с което се занимавам, и го правя с удоволствие. Този факт може само да ме радва, защото съществена част от ежедневието ми е изпълнена със служебни ангажименти. Когато все пак разполагам с малко лично време, обичам да пътувам. Каква според Вас е ролята на Камарата на строителите в България (КСБ)? Смятам, че основната роля на КСБ е да подпомага дейността на фирмите в бранша, като повишава отговорността на строителя за постигане на съществените изисквания към строежите и качеството на изпълнение. Също така Камарата осигурява прозрачност чрез поддържането на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). Изключителен принос за бизнес взаимоотношенията в отрасъла имат и форумите, които КСБ провежда ежегодно. Какво е Вашето мнение за в. „Строител? Вестник „Строител” е изключително важен за нас партньор. Запознавате ни с добрите практики в бранша не само в национален, но и в световен план. Информацията несъмнено е най-важният ресурс, а вие сте медията, която винаги я поднася навреме и изчерпателно, с подчертан професионализъм.