Новини

МОСВ отпуска допълнително 2,1 млн. лв. за проекти на БАН и СУ

МОСВМинистерството на околната среда и водите (МОСВ) отпуска допълнително 2,1 млн. лева за шест проекта на Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките (БАН), Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски“ и техни партньори. Финансирането е по Програма BG03 (Биоразнообразие) на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ЕИП). Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ. С изпълнението на допълнителните дейности ще бъде завършена картата на екосистемите и екосистемните услуги в България. Предстои подписване на допълнителни споразумения по договорите с бенефициентите по шестте проекта. В подкрепа на управлението на чужди видове в България се отпускат допълнително 243 403 лева. По проекта ще се извърши анализ на пътищата на разпространение на чуждите видове, ще се разработят ръководства и ще се организират обучителни курсове за заинтересованите страни. С близо 428 138 лева ще се подобри методическата подкрепа при изпълнение на одобрените проекти за картиране на екосистемите и въвеждането на резултатите в националната информационна система към Изпълнителната агенция по околна среда. Обобщените данни ще дават информация коя е преобладаващата екосистема на определена територия и в какво състояние е тя. Така ще могат да се вземат най-добрите управленски решения за нейното поддържане или възстановяване. Освен това допълнително ще се финансира и разработването на актуална карта на защитените територии в страната, каквато не е разработвана от няколко десетилетия. С 144 680 лева ще се допълни реализацията на проект за оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България. С 487 931 лева в рамките на проекта за картиране и оценка на степно-храстовите екосистеми на територията на страната, извън защитените зони от мрежата НАТУРА 2000, ще се подкрепи картирането на един необхванат досега от процеса тип екосистеми - земеделските земи. Другият необхванат към момента тип екосистеми – морските, ще се финансира в рамките на проекта за картиране и оценка на водни екосистеми, като за него се отпускат 759 767 лева. С 37 912 лева ще се подпомогне реализирането и повиши информираността за ползите от проекта за картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги в земи с рядка растителност у нас. Екосистемите включват живата и неживата природа, разпространена на определена територия, които имат различни характеристики и си взаимодействат помежду си в рамките на екосистемата. Екосистемните услуги, които хората ползват, са резултат от естествените процеси и функции, протичащи в самите екосистеми. На определена територия могат да съществуват едновременно няколко екосистеми, които взаимно се допълват – горска, храстова, тревна, водна и др. Картирането им ще покаже тяхното разпространение в страната, състояние им и потреблението на произтичащите от тях екосистемни услуги. Данните ще дадат информация има ли увреждане на техните естествени функции и какви са нуждите от тяхното възстановяване.