Новини

Има всички условия Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения да бъдат приети до края на годината

Има всички условия Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за всеки от четирите района  за басейново управление да бъдат приети до края на годината от Министерския съвет (МС) и докладвани пред Европейската комисия (ЕК). Това стана ясно на първото заседание на Координационния съвет по водите, което се състоя днес в Министерския съвет, председателствано от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Координационният съвет по водите е създаден през 2015 г., а с постановление на Министерския съвет от август 2016 г. е приет правилника за неговата организация и дейност. Председател на Координационния съвет е министърът на околната среда и водите, като в него участват представители на всички заинтересовани министерства и на Националното сдружение на общините в Република България. Съветът има за цел да осигури необходимата координация при разработването и изпълнението на ПУРН и ПУРБ, вкл. по отношение на финансирането на програмите от мерки към тях. ПУРН и ПУРБ са стратегически планове на държавата за управление на водите и на риска от наводнения. Изпълнението им ще има положителен ефект както за околната среда, така и за населението и всички сектори на икономиката на страната, отбеляза министър Ивелина Василева. На заседанието на Координационния съвет е прието единодушно решението министърът на околната среда и водите да проведе процедура за внасянето на ПУРН и ПУРБ за разглеждане от МС. Приемането им  до края на годината е част от изпълнението на предварителните условия в Споразумението за партньорство между България и ЕК.