Наука

ВСУ „Черноризец Храбър” налага нови подходи и модерни форми на обучение

Висшето учебно заведение проведе майсторски клас по устойчиво строителство

Георги Сотиров 72Наскоро Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ организира майсторския клас „Устойчивото строителство – двигател за иновациите в строителния сектор“. За това какви са най-интересните изводи от него и как ще продължи партньорството между университета и учени и експерти от световна величина в рамките на новостартиращата магистърска програма „Стратегии за устойчиво строителство и иновации“, разговаряхме с проф. Уйлям О’Брайън - лидер в сферата на изготвянето на устойчиви стратегии за корпоративни клиенти, преподавател в университетите „Харвард” и „Кларк” и директор на магистърската програма „Стратегии за устойчиво строителство и иновации“ във ВСУ „Черноризец Храбър”, арх. Весела Вълчева-Макгий – председател на Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC) и консултант по сертифициране на сгради с дългогодишен международен опит, един от преподавателите в магистърската програма, и доц.д-р инж. Милена Кичекова - ръководител катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ към Архитектурния факултет на ВСУ. Проф. О’Брайън, кои са трите най-важни неща, които студентите и представителите на бизнеса трябва да знаят за устойчивостта като стратегически модел? Според „Харвард бизнес ревю” устойчивостта е иновация в бизнеса. Корпорациите, които изменят бизнес модела си в устойчив, които разглеждат своите оперативни дейности от гледна точка не само на финанси, но и на социален и екологичен отпечатък, имат водещи позиции на пазара и са конкурентоспособни на фона на предизвикателствата на несигурната политическа и икономическа среда. Какви са впечатленията Ви от срещата със студентите на Варненския свободен университет в рамките на майсторския клас „Устойчивото строителство - двигател за иновациите в строителния сектор“? Това са едни прекрасни млади хора, с високи очаквания за иновативен подход към образованието. Не само в България, а дори и в „Харвард” и „Кларк” – университетите, в които преподавам, академичните програми често изостават спрямо това, което се случва на пазара. Студентите споделиха с нас повишения си интерес по темата, както и това, че имат много материал за размисъл след проведения майсторски клас. Чест прави на Варненския свободен университет работата в посока налагане на нови подходи и модерни форми на обучение. В този смисъл наистина съм поласкан от поканата да преподавам в този университет. Как оценявате формата „майсторски клас“, намирате ли подобен модел на обучение за устойчив? Майсторският клас обикновено представлява начална част от по-мащабна картина. ВСУ в сътрудничество с Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC) ни покани да направим този клас с цел да се добие представа, от една страна, за интереса на студентите по темата, от друга - това да представлява началото на новата магистърска програма „Стратегии за устойчиво строителство и иновации“, която да повиши знанията и уменията на бъдещи кадри, свързани със строителния сектор. За мен е чест да приема поканата да бъда директор на тази програма и с нетърпение очаквам следващите си срещи с българските студенти. 70Арх. Макгий, защо е необходим „холистичен“ подход по отношение на сградите? Сградата е като организъм - за да поддържа оптимални качества и да има дългосрочен и здравословен живот, е необходимо да се разглежда от всички аспекти по време на проектиране, строителство и експлоатация. Това включва взимане под внимание на параметрите за енергийна ефективност, стратегии за спестяване на вода, съдържание и произход на строителните материали, качеството на вътрешната среда, както и процесите по време на строителство. Всички тези компоненти влияят върху качеството и жизнения цикъл на една сграда и само когато се обхване цялостната картина, може да се оптимизира наистина потенциалът на сградата, така че тя наистина да представлява качествена среда за своите обитатели. Какво налага въвеждането на стандарти в сферата на устойчивостта, валидни за българските фирми от строителния сектор? Стандартите за устойчиво проектиране и строителство са важно изискване от страна на все повече инвеститори. За момента у нас това ясно се забелязва при по-големите обекти с търговско и обществено предназначение. Като консултант на над 10 сертифицирани или в процес на сертифициране обекти в България мога да кажа, че има какво още да се желае при налагането на международните стандарти за устойчиво строителство. Това представлява огромна възможност за развитие в строителния бранш. Как бизнесът, неправителствените организации и университетите могат да си партнират в областта на устойчивото строителство? Има много начини за успешно партньорство между различните сектори. Неправителствените организации внасят конкретна експертиза по определени важни предизвикателства, бизнесът предлага иновативни решения чрез нови продукти и технологии, докато висшите училища имат възможност да образоват бъдещи експерти как да са адекватно подготвени да боравят с тях. Едно от най-честите оплаквания на бизнеса в България е, че липсват квалифицирани кадри. Ако се постигне стратегическо партньорство, една неправителствена организация като BGBC например може да послужи за връзка между университетите и бизнеса. Можем да подпомогнем университета да подготви кадри, които да отговарят на нуждите на бизнеса. Така след завършването си студентите могат веднага да намерят работа. Това ще се опитаме да направим и в новата магистърска програма „Стратегии за устойчиво строителство и иновации“, която реализираме съвместно с Варненския свободен университет. 71Доц. Кичекова, кои са конкурентните предимства на новата магистърска програма „Стратегии за устойчиво строителство и иновации“? Идеята за тази магистърска програма възникна през последните години на база на новите предизвикателства, които съвременните градове поставиха пред цялото общество, а именно предимствата на устойчивите градове в икономически, социален и екологичен план. Също така принос за тази наша идея има и дългогодишното ни партньорство с BGBC, както и срещата ни с проф. Уйлям О’Брайън, който прие да бъде директор на новата магистърска програма. Тя ще обхваща широк спектър от знания, умения и компетентности, свързани с устойчивото планиране и строителство, стратегическото управление и иновациите в сектора. В този смисъл това е една интердисциплинарна програма, в която ще се включат и международни експерти. По този начин ще се опитаме да съберем опита и добрите практики на различни международни строителни и архитектурни школи. Как ще бъде организирано обучението в новата магистърска програма? В програмата ще могат да се обучават хора от различни професионални направления, защото нашата цел е да дадем едно по-широко тълкувание на понятието устойчиво строителство не само от гледна точка на самия процес на строителството, но и на връзката му с планирането, проектирането, производството и съдържанието на материалите и управлението на фирмите. Идеята ни е да популяризираме философията за устойчивост. Магистърската програма ще бъде с продължителност 2 семестъра, като стартът ще бъде даден в края на февруари 2017 г. с пилотен проект за саниране и сертифициране на сграда - паметник на културата, във Варна. Проектът ще реализираме с подкрепата на общината и повечето от големите строителни фирми в града.