Новини

Опровержение от Росен Колелиев - Управител на "Пътища и мостове" ЕООД на публикуваното "Становище на АПИ във връзка с пресконференцията на фирма "Пътища и мостове" по повод зимното поддържане"

ДО РЪКОВОДСТВОТО НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТ РОСЕН КОЛЕЛИЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД НА ПУБЛИКУВАНОТО „СТАНОВИЩЕ НА АПИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ФИРМА „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ПО ПОВОД ЗИМНОТО ПОДДЪРЖАНЕ“ УВАЖАЕМО РЪКОВОДСТВО НА АПИ, Няма как да не Ви отговоря на публикуваното „Становище“, когато в него ме обвинявате, че искам да дискредитирам бранша и още, че твърденията ми не отговаят на истината и са „неясна публична манипулация“ Правя това опровержение, за да защитя името си след почти 40-годишен стаж в този същия бранш, а не да навредя по някакъв начин на който и да е от Вас, още повече, че считам, че това не са Ваши думи. Първото Ви невярно твърдение (което се чете между редовете) е, че съм си „кротувал“, когато съм имал договор за пътно поддържане (тези договори сте изнесли незнайно защо, въпреки че за тях в разглежданата пресконференция не е ставало въпрос). Опровергавам Ви с факти – думи от мои публикации и интервюта, които при желание от Ваша страна лесно можехте да намерите в мрежата: 15.10.2010 г. – в. „Строител“ – Нашата дума трябва да бъде чута при изготвяне на нормативната база.; 15.10.2010 г. – в. „Черно море“ – „Крещяща е нуждата от обходни пътища на Варна“ ...Това е крайно необходимо, за да се каже че сме направили необходимата подготовка за зимата. 21.01.2013 г. – в. „Строител“ – интервю на Свилена Гражданска: …Другото, което няколко пъти сме поставяли като въпрос, са договорите за пътно поддържане на РПМ…Освен това те (договорите за РПМ) не стимулират творческото мислене на изпълнителите към процеса, тъй като зимната поддръжка не се заплаща за свършена работа…необходими са нови договори, в които да се отстранят набелязаните недостатъци в сегашните споразумения. 18.12.2014 г. – в. „Строител“ – „Типовите документи са необходимост за бранша.“ …Идеята да се раздробят поръчките и да се оферират по т.нар. РПС (районни пътни служби) не бе приета. Това бе възможност да се даде глътка въздух на малките и средните фирми, защото обемите работи и цените предполагат такива изпълнители. Секция „Инженерна инфраструктура“ прави няколко срещи по този повод, но за съжаление много малко от нашите предложения бяха чути от АПИ…Най-малкото, което можем да направим е да уведомим бранша и обществеността за тези аномалии. Това ще е част от борбата ни договорите по ТРП да останат приоритет на малките и средни фирми в бранша. 06.09.2015 г. – в. „Стандарт“ Сега в България търговете чрез този критерий (икономически най-изгодна оферта) се печелят от краен брой фирми, които са т.нар. „брокери“ на обществени поръчки… Типичен пример е възлагане през търговете за текущ ремонт и поддържане (ТРП) на задачи за основен ремонт и рехабилитация, избягвайки по този начин тръжните процедури. С това опровергавам и написаното от Вас, че съм нямал съображения против договорите за ТРП. В становището си не признавате данните за състоянието на РПМ, публикувано във вашия сайт, отнасящи се за 20.01.2017 г. – казано е „срещу фактите и боговете мълчат“, друг коментар нямам! Втълпявате, че съм против мои колеги от бранша – първо, аз колеги наричам само строителните инженери и второ, народът е казал – „не е луд този, който яде баницата, а този който му я дава“! Единствените ми претенции са към Вас като Възложител! Изразявате готовност за срещи и разговори!? Нека да престанем тогава да си пишем чрез пресата и да започваме работа. За да се проведат тези срещи информирано и конструктивнно се надявам, че бързо ще ни предоставите следната информация: Разплатените средства по договорите за ТРП за 2016 г. по сметка №3 „Поддържане и ремонт на пътните настилки“ по области; Разплатените средства по договорите за „Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по РПМ“ за 2016 г. по области; Част от публично отворените ценови оферти по търговете за ОПРР през 2016 г. на всички участници в този търг, които през 2016 г. са работили и по договорите за ТРП. Става въпрос за ценовите им оферти; Включените допълнително участъци (след тръжните процедури) по приключилата през 2016 г. програма Транзитни пътища V в количествено и стойностно изражение и приетите от Вас в тази връзка цени на нови видове работи, неоферирани на търга. Вашето желание за конструктивно сътрудничество ще проличи най-вече от реално направените стъпки. Очаквам нужната информация и предложение за дата, час и място за провеждане на срещата в удобно за Вас време. Моля исканата информация да се счита и поискана съгласно Закона за достъп до обществена информация, като срокът за предоставяне започва да тече от датата на получаване на това опровержение. С уважение, Инж. РОСЕН КОЛЕЛИЕВ