Новини

МОСВ ще финансира проекти за опазване на биоразнообразието по две стратегии за местно развитие

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ подписа споразумения с две сдружения – „Местна инициативна група Поморие“ и  „Местна инициативна група Белене – Никопол“, за изпълнение на проекти в областта на биоразнообразието по новия подход „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Това съобщиха от МОСВ. Подходът „Водено от общностите местно развитие“ се прилага за първи път от няколко оперативни програми – „Околна среда 2014-2020“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Науката и образование за интелигентен растеж“. Той предвижда създаване на Местни инициативни групи (МИГ), в които влизат представители на общините, бизнеса и неправителствените организации. Участниците в сдруженията разработват Стратегии за местно развитие, в изпълнение на които се подготвят и предлагат за финансиране различни проекти. В стратегиите на  „МИГ Поморие“ и „МИГ Белене-Никопол“ са включени дейности за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000. Стратегията на „МИГ Поморие“ обхваща четири защитени зони – „Айтоска планина“, „Ахелой-Равда- Несебър“, „Камчийска“ и „Еменска планина и Поморие“. Крайбрежните лагуни, червенокоремната бумка, обикновената блатна костенурка и големият гребенест тритон са видовете и типът природно местообитание, за които могат да се изпълняват проекти в територията. Стратегията на „МИГ Белене-Никопол“ обхваща три защитени зони – „Никополско плато“,  „Обнова-Караман дол“ и „Персина“. Консервационни мерки могат да се изпълняват за червенокоремната бумка, обикновената блатна костенурка, големия гребенест тритон, както и за няколко вида прилепи. Предстои изготвянето на насоки за кандидатстване от местните инициативни групи по указания на Управляващия орган на ОПОС и подаване на проектни предложения. Заделеният финансов ресурс за реализиране на проектите по двете споразумения е 3 147 042 лв. Целта на подхода ВОМР е да се подобри качеството на живот на населението в съответните територии чрез създаване на заетост и използване на местния потенциал. Проектите с финансиране по ОПОС 2014-2020 ще бъдат насочени към подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 и опазване на природата.