Наука

Дипломираха се 16 специалисти по управление на инвестиционни проекти

Програмата на ВСУ „Любен Каравелов“ съчетава теорията с практиката

Георги Сотиров 16 бакалаври - строителни инженери, защитиха магистърска степен по „Управление на инвестиционни проекти” в Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов”. Пред Държавната изпитна комисия с председател доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на факултета, и членове доц. д-р инж. Георги Годинячки, доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, инж. д-р Сотир Илиев и инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, възпитаници на училището показаха своите амбициозни проекти, чиято защита предполагаше широка инженерна и икономическа подготовка. За радост на комисията, на гостите и на съвипускниците на дипломантите представянето им беше повече от блестящо. Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет и ръководител на Катедра „Технология и мениджмънт на строителството”: От няколко години нашето училище осъществява близки контакти с КСБ Доц. Стоянов, участвахте като председател на Държавната изпитна комисия вече и в качеството на декан на Строителния факултет за защитата на магистратури от катедра „Технология и мениджмънт в строителството”. Да, но и като ръководител на тази катедра. Това е Вашето първо интервю за в. „Строител”, след като Общото събрание на ВСУ Ви избра за декан. Споделете най-близките си намерения в ръководенето на факултета. Моята програма е позитивна. Вижданията ми за развитието на Строителния факултет в никакъв случай не са свързани с рестриктивни мерки. Напротив, с общи усилия на академичното ръководство бихме могли още по-добре да развием и подобрим състоянието както на факултета, така и на училището. Става дума за по-нататъшно израстване на преподавателския състав в съзвучие със Закона за развитието на академичния състав и неговия правилник, както и с Правилника на ВСУ. Съвсем доскоро голяма част от колегите, съгласно изискванията на Закона, не можеха да останат да преподават повече. В програмата си насочих внимание към връзките със сродни университети както в страната, така и в чужбина. Става дума за участие в научни форуми, за публикуване на доклади, статии и т.н. Трябва да се осигури фронт за развитие на всичко онова, което е положително. Проблем обаче остава намаляващият брой на завършващите средното си образование млади хора. Проблемът с приема както в нашето училище, така и в другите е сериозен и той трябва да се отчита от всеки здравомислещ човек. Струва ми се, че едно от нещата, на което трябва да акцентираме, е рекламата на възможностите на училището за обучение, самоподготовка и живот на младите хора. Впрочем тези дни видях в интернет клип, направен от наш студент, за различните възможности, които училището предлага на своите студенти. Прекрасни идеи в една минута време. По време на представянето на своята програма пред Общото събрание заявих пред академичната общност, че този вид популяризация на нашето училище е обща грижа. При това навсякъде - на международни или наши научни конференции, или в разговори с колеги от строителния бранш. Със своите знания, умения, опит нашите преподаватели наистина могат неформално да говорят за условията на подготовка и живот в нашия кампус, което ни отличава от останалите университети. Да се увеличава непрекъснато доверието във възможностите на ВСУ, това зависи от всички нас - и от преподавателите, и от реализиралите се наши инженери в строителните фирми. Материалната база на училището, особено за момичетата и момчетата от провинцията, е повече от добра. На една територия те се обучават, живеят, спортуват, прекарват свободното си от занятия време. Имаме и особено активен Студентски съвет, който осъществява неформалните контакти между студентите от факултета и съдейства това да се случва и в практиката. Едно от направленията е изнасянето на лекции от известни специалисти и мениджъри от строителния бранш. Те може и да нямат академични звания, но са високо ценени специалисти и техните знания от практиката непременно ще бъдат от полза на бъдещите им колеги. Тук ще кажа, че от няколко години нашето училище осъществи много близки контакти с КСБ. В лицето на председателя на УС на Камарата инж. Николай Станков ние имаме активен лектор, който чете лекции на английски език на нашите чуждестранни студенти. Той е и член на нашата комисия за дипломни защити в магистърския курс по „Управление на инвестиционни проекти”, както и в „Технология и управление на строителството”. Освен това инж. Станков влезе и в настоятелството на ВСУ „Л. Каравелов“ и помага с контактите си нашите студенти да се запознават с реалния процес на строителната площадка. Докато през тези два дни присъствахме на защитите на Вашите магистри, особено приятно впечатление направи високата ерудиция и професионализъм, с която строителните инженери отстояваха тезите си. В нашия магистърски курс идват високообразовани инженери – с практика по обектите в страната. Някои от тях са и на ръководни позиции. С други думи, от ВСУ излизат едни „дялани камъни”, образно казано. Често нашите лекции преминават в дискусии. И това спомага студентите да се оформят като личности, които знаят и могат да отстояват позиции. Те се учат да мислят, не просто да запаметяват нашите тези. Научават се да търсят литературните източници за по-нататъшно обучение, сами да откриват верните отговори. Този подход наистина е градивен. Инж. Илина Стоилова: Разработката ми е за решаване на проблемите с паркирането и замърсения въздух  Завършила съм ВСУ, бакалавър съм по ССС. Защитих магистратура по „Управление на инвестиционни проекти”. Темата ми е „Инженеринг проектиране и изграждане на обект „Буферен паркинг” до метростанция „Сливница”. Идеята за изграждането на този обект е да се осигурят нови паркоместа, за да започне решаването на актуалния проблем с паркирането в столицата. Разработката предполага и намаляването на броя леки коли, които идват от западната част на Софийското поле, които ще паркират, без да навлизат в централната градска зона. Това от своя страна ще рефлектира и върху намаляването на вредните емисии във въздуха. Двете теми са доста нашумели и затова се опитахме заедно с доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - научен ръководител, и д-р инж. Сотир Илиев - консултант по икономическата част, да създадем този проект и той да бъде предложен на Държавната изпитна комисия за мнение и оценка за получаване на магистърска степен. В момента работя в една от най-големите строителни фирми в страната - „Главболгарстрой“ АД, където се занимавам основно с оферти, с подготовка на декларации за съответствие, т.е. с всички необходими за строителството документи. Ползата от следването във ВСУ е безспорна - излизаш с отворени очи в строителната практика. Бих искала да благодаря на „Главболгарстрой” АД за това, че там ежедневно натрупвам добър опит. Инж. Виктория Аврамова: Защитих полезна магистратура  Завършила съм ВиК в УАСГ. Тук защитих втора магистратура по „Управление на инвестиционни проекти”. Първата ми теза имаше чисто инженерна насоченост. Във ВСУ разработих дипломна работа на тема „Инвестиционен проект за изграждане на шестетажна сграда с апартаменти, ателиета, офиси и гаражи”. Тази магистратура, според мен, допълва и разширява първата в УАСГ. Добре е един строителен инженер да бъде запознат с начините на работа по инвестиционен проект, за да може да осъществява контрол и, разбира се - да следи за правилното и целесъобразно изразходване на вложените средства. А това може да стане само когато той има по-широки икономически познания. В момента работя в областта на проектирането и като консултант на недвижими имоти. Затова смятам, че „Управление на инвестиционни проекти” ми дава свободата като магистър инженер да се чувствам еднакво полезна в много по-широк спектър от строителната практика. В този смисъл ВСУ „Л. Каравелов” успя да ме подготви допълнително и да ми даде една добра перспектива за професионално развитие.