Новини

Представиха работен доклад „10 години България в Европейския съюз: ползи и предизвикателства“

В Дома на Европа представиха работен доклад „10 години България в Европейския съюз: ползи и предизвикателства“. В събитието взеха участие Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия у нас, Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент, Даниел Смило и Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии. Документът е изготвен от екип от изследователи на Центъра за либерални стратегии по заявка на ЕК в България и Информационното бюро на ЕП. С него стартира проектът #BG10xEU, свързан с десетата годишнина от присъединяването на България към ЕС. Ще се събират становища по доклада и след това той ще бъде окончателно завършен до Деня на Европа – 9 май. Той цели да представи как се е отразил процесът на европейска интеграция върху развитието на България. Текстът показва историческото развитие на България в тези сфери, като разглежда не само десетте години на членство, но и предприсъединителния период. Анализът също така прави сравнение с държави със сходни на страната характеристики, които в момента са извън Европейския съюз. В доклада е посочено, че членството ни в ЕС играе несъмнено положителна роля и за икономическото развитие на страната, значима и ясно видима още в присъединителния период, когато България постига и най-силните си резултати след 1989 г. В периода от стартирането на преговорите през 1999 г. до 2007 г., БВП на глава от населението по покупателна способност нараства от 27% до 40,8% от средното за ЕС, като през 2016 г. достига 48,1%. Изследователите посочват, че негативен ефект върху развитието ни има икономическата рецесия. Отбелязват, че до 2015 г. наличието на европейските фондове е довело до по-висок БВП с 9,3% и заетост с 4,8%, отколкото биха били при нулеви трансфери от ЕС. За десетте години на членството на България в ЕС автомагистралите в страната са се удвоили, като се очаква това да допринесе в бъдеще за по-ефективно и равномерно регионално икономическо развитие, доколкото снижава разходите по стартиране и осъществяване на бизнес в по-отдалечени от големите градски центрове райони и това прави техните предимства по-привлекателни.