Новини

МРРБ открива нови възможности за модернизацията на детски градини, училища и спортна база

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. одобри предложеното изменение на Приоритетна ос 1 на Програмата и даде мандат на Управляващия орган на програмата, Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ на МРРБ, да договори изменението с Европейската комисия в срок до края на месец май 2017 г.​​​​​​​​​​ Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ. По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение, беше обсъдено прехвърляне на ресурс в размер на 213 млн. лв. от Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност“ към Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по Приоритетна ос 1 на Програмата и свързаното с тази промяна отражение върху индикаторите за изпълнението й. С предложеното отчитане на мерките за енергийна ефективност от проектите за образователната инфраструктура в изчисляването на индикатора Енергийна ефективност на публичните сгради за цялата Приоритетна ос 1 се дава увереност, че резервът от 6,21% (ок. 98 млн. лева) ще остане на разположение за финансиране на проекти, свързани с устойчиво и интегрирано градско развитие. Така предложената промяна ще отговори на големия интерес на общините към модернизацията на образователната инфраструктура: детски градини, училища и спортната база към тях. Представените и все още не получили финансиране проекти на 22 от най-големите градове на страната надхвърлят определения за тези дейности бюджет в сегашния вариант на Програмата. Недостигът на средства може да бъде компенсиран със свободния ресурс от Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност“, тъй като броят на подадените проектни предложения с мерки за енергийна ефективност на публични сгради и многофамилни жилища е почти изчерпал броя на планираните в Инвестиционните програми на общините проекти. Анализът на Управляващия орган на програмата показва, че предложеното изменение на Програмата няма да наруши логическата рамка за финансиране, няма да застраши и предвидения средносрочен преглед на индикаторите за изпълнение на програмата. Спазването на тези изисквания е условие за получаване на одобрението от страна на Европейската комисия. По време на заседанието членовете на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 – 2020 обсъдиха и приеха Методология и критерии за подбор на проектни предложения по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Процедурата ще бъде обявена на 2 или 3 май 2017 г., ангажира се Грета Димитрова – Главен директор на ГД „Градско и регионално развитие“. Тя обърна внимание, че по тази процедурата са определени два срока за кандидатстване като в рамките на първия от тях – 2 август 2017 г., общините трябва да подадат проекти за поне 50% от определените им по процедурата бюджети, с които да реализират заложения комплекс от социални услуги за деца. Пред членовете на Комитета беше представена актуализацията на индикативната годишна работна програма за 2017 г. Сред промените са отложеното за месец октомври 2017 г. обявяване на процедура по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на програмата. Проектите по тази процедура ще се финансират чрез комбинация от безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти. Поради тази причина, срокът за обявяването й е свързан с финализирането на процедурата за избор на финансови посредници, която Фонд мениджърът на финансовите инструменти в България провежда. Друга промяна е отложеното за края на годината обявяване на процедурата за подкрепа на реформата в спешната помощ, поради обявеното от Министерство на здравеопазването намерение за промени в нормативната уредба. Втората процедура по Приоритетна ос 5 в подкрепа на мерките за деинституционализация на грижите за възрастни хора и хора с увреждания е планирана за месец септември 2017 г. Управляващият орган отчете пред Комитета за наблюдение, че Окончателният доклад за изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 е изпратен в срок на ЕК на 31 март 2017 г. Процедурите, свързани с коментари и допълнения по Доклада, трябва да завършат с приемането му от Европейската комисия в срок от една година. В края на заседанието заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР, госпожа Валентина Върбева, изрази своето очакване работата по изпълнението на Програмата да продължи успешно. Тя подчерта, че провеждането на две заседания на Комитета за наблюдение в рамките на тримесечния мандат на служебното правителство, е било амбициозно, но е дало на Управляващия орган на програмата необходимата мотивация и възможност да ускори темповете на работа в спокойна атмосфера.