Новини

От шест месеца до година ще бъде прекратявана регистрацията на автомобил, управляван от неправоспособно лице

Народното събрание реши от шест месеца до година да бъде прекратявана регистрацията на автомобил, управляван от неправоспособно лице. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за движението по пътищата. Същата ще е и санкцията, която ще се налага на собственик, който шофира с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества, както и при отказ за проверка с техническо средство. За един месец ще бъде спряна регистрацията на автомобил, чиито собственик е допуснал или го е предоставил за управление на лице, употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози, предвиждат измененията. Народното събрание реши да бъде премахнат знак, който предупреждава за контрол на органите в съответен участък. Предвижда се при изпълнение на функциите си те да използват автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане. Контролът ще се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане. Парламентът прие на първо четене промени в Административнопроцесуалния кодекс. Те предвиждат мерки за електронно правосъдие. С измененията се регламентира и институтът на мълчаливото съгласие. Предвижда се, ако е уредено в специални закони, непроизнасянето в срок да се смята за мълчаливо съгласие за издаване на акт със съдържанието, поискано от заявителя. Народното събрание прие на първо четене изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесени от Министерския съвет. С тях се въвеждат правилата на две европейски директиви за автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Целта е по-ефективна борба с укриването на данъци.