Новини

Министър Красимир Вълчев: Голяма е вероятността от загуба на финансиране по ос на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Възможно е забавяне в изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР). Това стана ясно от изказване на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев по време на блиц контрол, който се проведе в рамките на заседанието на ресорната парламентарна комисия. Снежана Дукова, член на комисията и депутат от ПП ГЕРБ отправи към министъра въпрос до къде е стигнала процедурата за финансиране на центровете за върхови постижения и за компетентност по ос 1 на ОПНОИР. Тя запита решен ли е казусът с оценителите, до какво закъснение води незаконосъобразното прекратяване на обществената поръчка за избор на изпълнители и съществува ли риск от загуба на средства по програмата. Въпросът й касае предвидените 4 проекта за „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и 8 проекта за „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, които ще се финансират по ос 1 на оперативната програма. В отговор министър Вълчев обясни, че проектните предложения следва да бъдат класирани от оценители, подбрани въз основа на открита процедура. „Такава беше стартирана в Министерството на образованието и науката (МОН) по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) през 2016 г. Но бе прекратена през февруари 2017 г. Тогава процедура за избор на оценители беше открита отново чрез Централното координационно звено. Към май 2017 г. течеше една процедура по реда на Закона за управление на средствата от ЕСИФ, която беше за оценители и друга, която се обжалваше от МОН пред ВАС. Причината бе решение на КЗК, според което прекратяването на поръчката по реда на ЗОП е незаконосъобразно. Според ЗОП не може да бъде открита повторна процедура за обществена поръчка преди предходната да е приключила. Затова докато траеше обжалването не можехме да стартираме нова. Изчакахме решението на ВАС, което потвърди становището на КЗК. Сега имаме решение за избор на изпълнител по процедурата, проведена по ЗОП“, обясни Красимир Вълчев. По отношение на въпроса за загубата на средства той коментира, че това зависи от евентуалните обжалвания по обявените обществени поръчки. „Голяма е вероятността от загуба на финансиране по ос 1 на ПОНОИР спрямо междинната цел за 2018 г., предвиждаща определен процент от средствата да бъдат усвоени. Предстои сключване на договор с оценители, оценка на самите проекти и изпълнение, което предполага процедури по реда на ЗОП – те също са времеемки и подлежат на обжалване“, допълни министърът.