Новини

Публикуван е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и мотивите към нея

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и мотивите към нея. Промяната цели привеждане на Наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.), като в Наредбата се определя форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти на електронен носител, които се представят за съгласуване и одобряване. За облекчаване на инвестиционния процес за по-ниските категории строежи се създава приложение, в което се определят задължителният минимален обхват на частите на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строежите от четвърта и пета категория. С измененията се отстраняват и съществуващи неточности и непълноти в действащите разпоредби, както и осъвременяване и привеждане в съответствие с настъпили промени в действащата нормативна уредба, уеднаквяване на терминологията и допълване на наредбата с изисквания за обхват и съдържание на нови проектни части на инвестиционния проект. Проектът на Наредбата и мотивите към нея са публикувани на интернет страницата на министерството.