АМ "Струма" лот 3.2

АПИ публикува докладът за ОВОС за подобряване на трасето на лот 3.2 на магистрала „Струма“

По повод засиления обществен и медиен интерес информираме, че на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ - www.api.bg, е публикуван Докладът за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за обект: „Подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма”. Докладът е в секция „Нормативна база“, подсекция „Документи“ - https://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/dokumenti/doklad-po-ovos-na-lot-32-ot-am-struma/. Общественото обсъждане на доклада ще се проведе на 11 септември 2017 г. От 9 ч. е обсъждането в община Симитли, а от 14 ч. в община Кресна. Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в т. ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са обществено достъпни и на разположение на интересуващите се както на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” - www.api.bg, така и на хартиен носител на следните места всеки работен ден от 9 ч. до 17.30 ч. в:

  • сградата на МОСВ, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 22;
  • сградата на АПИ, гр. София, бул.“Македония“ № 3;
  • сградата на РИОСВ-Благоевград, ул. „Свобода“ № 1;
  • сградата на Община Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27;
  • сградата на Община Кресна, ул. „Македония“ № 96.

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда и Докладът за оценка на степента на въздействие са достъпни и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите - https://www5.moew.government.bg/. Писмени становища могат да се предоставят в сградите на Общините Симитли и Кресна, както и на местата, където е осигурен достъп до Докладът за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе или по време на срещите за обществено обсъждане.