Новини

Изменя се ОУП на столицата изграждането на метрото

Общият устройствен план (ОУП) на Столичната община в частта „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт” беше изменен предвид изграждането на третия метродиаметър в града. Правителството прие промените по време на редовното си седмично заседание. Изграждането на третия лъч на столичното метро е обосновано и включено като един от най-важните общоградски проекти в новия Интегриран план за градско възстановяване и развитие на София за периода 2014-2020 г. Следващият етап от развитието на метрото – от бул. „Ботевградско шосе”, през бул. „Владимир Вазов” и центъра до жк „Овча купел”, е съобразено със Стратегията за развитие на транспортната мрежа на столицата и нуждите на града. Съгласно одобрената Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”, първите два етапа на проекта са включени за финансиране по Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”, уточняват от кабинета. След проведено обществено обсъждане е избран вариант на трасето, като е взета предвид и прогнозата на транспорта в София за 2025 г., 2030 г., 2040 г. Така метромрежата ще се увеличи с 16 км и с 16 метростанции, като общата й дължина ще достигне 56 км. С реализацията на Линия 3 метрото ще се утвърди като основна транспортна система в София и ще допринесе за изпълнението на ключови цели за развитието на града, общината и региона – подобряване на транспортно-комуникационната система на столицата и обвързването й с републиканската магистрална инфраструктура. Изпълнението на проекта ще допринесе за осъществяването на мерки, свързани със стратегията за нисковъглеродно развитие на градските райони и смекчаване на въздействията върху изменението на климата, посочва се в мотивите към правителственото решение.