Новини

МРРБ с нов устройствен правилник

Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). С него се оптимизират структурата и числеността на административните звена и се прецизират техните функции, като се преодолява съществуващо дублиране. Изменя се структурата на специализираната администрация. Досегашните четири главни дирекции стават две – „Гражданска регистрация и административно обслужване” и „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”. Специализираната администрация включва и осем дирекции: „Управление на териториалното сътрудничество”, „Търговски дружества и концесии”, „Държавна собственост”, „Устройство на територията и административно-териториално устройство”, „Технически правила и норми”, „Водоснабдяване и канализация”, „Геозащита и благоустройствени дейности” и „Жилищна политика”. Общата администрация е организирана в дирекциите „Административно обслужване и човешки ресурси”, „Финансово-стопански дейности”, „Правна”, „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество”; „Информационно обслужване и системи за сигурност” и „Обществени поръчки”. Новата регламентация на административните звена съответства на функционалната компетентност на министъра на регионалното развитие и благоустройството с цел оптимизиране на дейностите и укрепване на административния капацитет.